АРБС взе участие в Обществения съвет към КВНПОЖГ към 44-тото НС
19.06.2019 г.
На 19-и юни бе проведено второто за 2019г. заседание на Обществения съвет към „Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите“ към 44-тото Народно събрание, в което взе участие представител на Асоциация за развитие на българския спорт.

По време на заседанието със своята обществена значимост се откроиха конкретни мерки, касаещи намаляване на административната тежест върху неправителствените организации, във връзка с прилагането на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закон за мерките срещу изпиране на пари, които бяха обсъдени и приети и които ще бъдат обобщени и изпратени до отговорните институции под формата на препоръки.

Чрез участието си в работата на Обществения съвет Асоциация за развитие на българския спорт продължава активния си ангажимент към реализация на инициативи в духа на демократичните ценности, споделяйки своята експертиза и участие чрез изразяване на мнения, становища и предложения по отношение на актове на законодателната власт и действия на институциите.

Представители на Асоциация за развитие на българския спорт участват на доброволен принцип в работата на Обществения съвет от 2017г. след като АРБС премина през конкурентна процедура за подбор, базиран на експертен капацитет и предходен опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на релевантни за работата на НПО стратегии, програми, проекти и политики.