Проект: SHOWDOWN

Въпросник по проект SHOWDOWN
22.03.2024 г.
Проект SHOWDOWN има за цел да улесни и насърчи участието на хора със зрителни увреждания в физически дейности, които ще подобрят тяхното здраве и ще им помогнат да създадат социални връзки в общностите, в които живеят. За постигане на тази цел, проектът ще се фокусира върху играта "Showdown", която е инклузивен спорт, позволяващ участието на хора от всички полове, възрасти и способности.
Участието в спорт е свързано с редица ползи за физическото, менталното и социалното благосъстояние на човека. Лицата с увреждания често са изключвани или отказват от участие в спортни дейности поради различни бариери като липса на обучение и възможности за състезания, недостатъчна осведоменост как да се включат лица с увреждания и недостъпни съоръжения. Основният резултат от проект SHOWDOWN е ръководство за организиране на безопасни и инклузивни дейности по играта "Showdown", включващи както лица със зрителни увреждания, така и тези без такива. Създаването на ръководството ще започне с идентификацията на потребностите на хората със зрителни увреждания при участието им в спортни дейности, събирането на най-добрите практики и обучението на партньорските организации как да организират безопасни и инклузивни игри "Showdown" в групи с различни способности. Безопасността е основен приоритет за партньорите и поради тази причина всички обучени по проекта ще получат подходящо обучение по първа помощ, адаптирано специално към специфичните нужди на хората със зрителни увреждания.

Проект SHOWDOWN е съ-финансиран по програма Еразъм+ и има за цел спортът шоудаун да бъде популяризиран сред хората с увредено зрение. Настоящият въпросник е адресиран до хората с частично или напълно увредено зрение и цели да проучи настоящото им ниво на участие в спортни дейности, мотивацията и предпочитанията им, пречките, пред които са изправени и съоръженията, до които имат достъп. Въпросникът се състои от 15 въпроса и е анонимен.

Въпросник: https://forms.gle/5SP5wFVW3AHDDgdg7

Вашето доброволно участие е от съществено значение и можете да се оттеглите по всяко време. Благодарим предварително за отделеното време и подкрепата!

Проект SHOWDOWN се съ-финансира по Програмата "Еразъм+" на Европейския съюз и ще бъде изпълнен от международен консорциум от България, Гърция, Кипър и Испания.