Проект: IOFA

АРБС проведе фокус група по проект IOFA
30.03.2024 г.
На 30 март 2024, в Национална спортна академия “Васил Левски“, Асоциация за развитие на българският спорт, проведе фокус група по проект „IOFA - Приобщаващо Ориентиране за Всички“, който има за цел да направи ориентирането по-достъпно, включващо и приятно за всички, особено за лицата с увреждания и спортните организации, работещи с тях. В събитието взеха участие треньори и спортни специалисти работещи с хора с увреждания, които имат пряко отношение към целевата група, притежаващи нужните знания и умения, както и дългогодишен опит по тази тема. Проектът обединява организации от Хърватия, Италия, Испания, България, Кипър и Унгария, всеки със специфични познания и опит в насърчаването на включването и/или ориентирането.
Инициативата, съфинансирана от програмата Еразъм+ на Европейския съюз, ще се фокусира върху нуждите и предизвикателствата, пред които са изправени две целеви групи: лица с увреждания (главно физически увреждания) и спортните организации (треньори, инструктори, организатори на събития, мениджъри на клубове). Чрез включването на хора с увреждания във всички фази на проекта и осигуряването на тяхното участие в обучителни сесии, проектът ще насърчи социалната интеграция и включването им.

Основните въпроси дискутирани във фокус групата бяха:
• Как можем да подобрим достъпността в този спорт, особено за хора с увреждания и как да насърчим по-голямо гражданско участие?
• Настоящите пречки, с които се сблъскват хората с увреждания при участието си в този спорт и как можем да се справим с тези предизвикателства?
• Какви стратегии или инициативи биха били успешни за насърчаване на гражданското участие сред хората с увреждания и как можем да ги адаптираме към спорта ориентиране?
• Има ли специфични адаптации или модификации в този спорт, които биха могли да го направят по-достъпно за хора с различни видове увреждания?
• Как да разработим промоционални кампании за насърчаване на участието на хора с увреждания в този спорт и какви послания биха били най-ефективни?

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА ВКЛЮЧВАТ:
• Разработване и разпространение на насоки за организиране на събития по ориентиране с темпото на потребителите, които са адаптирани и за лицата с увреждания;
• Създаване на образователни материали за училища, младежки организации и спортни клубове с цел насърчаване на ориентирането и стимулиране на участието, със специален акцент върху хората с увреждания;
• Повишаване на осведомеността за ориентирането сред обществото и лицата, вземащи решения, като се подчертават неговите уникални характеристики и потенциал за включване и се настоява за неговото по-силно разпространение.

Проектът ще насърчи международното сътрудничество, споделяне на знание и експертиза, разработване на полезни инструменти и ресурси, както и насърчаване на социалното включване чрез спорт. Анализирайки нуждите и целите на партньорските организации и целевите групи, "Приобщаващо Ориентиране за Всички (IOFA)" ще премахне бариерите и ще създаде включваща среда в ориентирането.