Проект: IOFA

Инициатива за приобщаващо ориентиране стартира в Мадрид
27.01.2024 г.
Проект „Приобщаващо Ориентиране за Всички (IOFA)“ има за цел да направи ориентирането по-достъпно, включващо и приятно за всички, особено за лицата с увреждания и спортните организации, работещи с тях. Проектът обединява организации от Хърватия, Италия, Испания, България, Кипър и Унгария, всеки със специфични познания и опит в насърчаването на включването и/или ориентирането. На 27 януари 2024г. в Мадрид, Испания се проведе първата среща на екипа, който ще реализира инициативата и в нея взеха участие Йоанна Дочевска и Ивайло Здравков, представители на партньорската организация от България – Асоциация за развитие на българския спорт.
Инициативата, съфинансирана от програмата Еразъм+ на Европейския съюз, ще се фокусира върху нуждите и предизвикателствата, пред които са изправени две целеви групи: лица с увреждания (главно физически увреждания) и спортните организации (треньори, инструктори, организатори на събития, мениджъри на клубове). Чрез включването на хора с увреждания във всички фази на проекта и осигуряването на тяхното участие в обучителни сесии, проектът ще насърчи социалната интеграция и включването им.

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА ВКЛЮЧВАТ:
• Разработване и разпространение на насоки за организиране на събития по ориентиране с темпото на потребителите, които са адаптирани и за лицата с увреждания;
• Създаване на образователни материали за училища, младежки организации и спортни клубове с цел насърчаване на ориентирането и стимулиране на участието, със специален акцент върху хората с увреждания;
• Повишаване на осведомеността за ориентирането сред обществото и лицата, вземащи решения, като се подчертават неговите уникални характеристики и потенциал за включване и се настоява за неговото по-силно разпространение.

Проектът ще насърчи международното сътрудничество, споделяне на знание и експертиза, разработване на полезни инструменти и ресурси, както и насърчаване на социалното включване чрез спорт. Анализирайки нуждите и целите на партньорските организации и целевите групи, "Приобщаващо Ориентиране за Всички (IOFA)" ще премахне бариерите и ще създаде включваща среда в ориентирането.