Проект: EnterpreNEETs

АРБС проведе събитие по проект ENTREPRENEETS
20.01.2024 г.
На 20.01.2024 г., в гр. Банско, България, Асоциация за развитие на българския спорт проведе популяризиращо събитие в рамките на инициативата EntrepreNEETs, в която участваха спортни специалисти, спортни мениджъри и професионалисти в областта на спорта. В събитието бяха обсъдени и тествани готовите обучителни материали по проекта, както и бъдещите партньорски дейности. EntrepreNEETs е стратегическо партньорство в областта на младежта, което има за цел да даде възможност на младите жени NEETs (лица, които се намират извън системите на заетост, образование или обучение), като им предостави предприемачески умения в областта на социалното предприемачество, междукултурната комуникация, управлението на проекти и ИКТ (информационни и комуникационни технологии).
Проектът има за цел да се бори със следните две предизвикателства аспекта: силната представеност на жените в категорията NEET и липсата на жени предприемачи. Основната стратегия, която ще бъде приложена за постигане на тази цел, е да се предоставят на младежките работници инструменти, базирани на неформалното обучение (NFE). По този начин проектът ще бъде обмен на добри практики, насочени към създаване на инструментариум, който може да се използва в целия ЕС за насърчаване на предприемачеството. Това ще се постигне, като предприемачеството се използва като рамка за компетенции (и се работи върху основните 3: „идеи и възможности“, „ресурси“ и „в действие“. Следните цели на EntreComp са в обхвата на проекта: „Искам да мобилизирам“ и „Искам да създам стойност“. Те ще бъдат постигнати чрез вдъхновяване на млади жени NEET да преследват кариера в света на предприемачеството.

Целите на проекта са:
1. Развитие на предприемачески умения на жените NEETs;
2. Редуциране на броя на жените, принадлежащи към групата NEET;
3. Увеличаване на броя на жените предприемачи;
4. Повишаване на преподавателските способности на младежките работници в областта на предприемачеството.

Дългосрочният краен резултат от EntrepreNEETs е развитието на предприемачески умения на младите жени, принадлежащи към групата NEET, и следователно, за увеличаване на тяхното социално включване. Събирането на добри практики от Консорциума от партньори в първоначалното проучване ще доведе до създаването на инструментариум, който ще може да бъде внедрен във всяка младежка организация, работеща с подобна целева група

Основната целева група на EntrepreNEETs са жени NEET на възраст 15-29 години. Нуждите на тази група са адресирани чрез предоставяне на образователни инструменти на младежките работници, които работят с тях. Следователно младежките работници бяха втората целева група на проекта.

EnterpreNEETs е съфинансиран от програма Еразъм + на Европейския съюз.