ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ
Новини
19.03.2021
На 19 март 2021 г. се проведе онлайн среща на консорциума на проект #SPORTolerance, която събра партньориte по проекта от Белгия, Босна и Херцеговина, България и Кипър. По време на срещата партньорите обсъдиха възможностите и предизвикателствата за реализация на образователните мобилности по проекта до края на 2021 г., като се взеха предвид националните разпоредби относно пандемията COVID-19 в партньорските държави.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
11.03.2021
На 11.03.2021 в гр. София, България, при спазване на всички противоепидемичени мерки, се проведе първа среща по проект "We Shan’t TolerHate" (WSTH) (Ние Няма да Толерираме Омраза) - стратегическо партньорство с продължителност 24 месеца, фокусирано върху насърчаването на младежкото доброволчество като инструмент за противопоставяне на дискриминацията срещу мигранти и бежанци сред младежките категории и в рамките на обществата домакини като цяло. Нарастването на нетолерантността, стереотипите и дискриминацията спрямо мигранти и бежанци представлява една от най-ярките реалности, които влияят върху политическия дебат и гражданското общество, особено в европейските политики, най-чувствително засегнати от масовите мигрантски и бежански потоци от Африка и региона на Близкия Изток. Евростат определя 164.300 души, които са извън броя на гражданите на ЕС, които са поискали убежище в ЕС-28 през третото тримесечие на 2017 г.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25.02.2021
В четвъртък, 25 февруари, италианската спортна организация L’Orma бе домакин на първата онлайн среща на съвместното партньорство „Multisport Community Experience“. Петте партньорски организации са: Асоциация за развитие на българския спорт (България), Спортна асоциация в Дубровник (Хърватия), Европейска платформа за спортни иновации (Белгия), НПО Nest Берлин (Германия) и Университета в Тесалия (Гърция). Всички представители, които присъстваха на срещата, показаха голям ентусиазъм да започнат работа по този иновативен и амбициозен проект.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.02.2021
Sport For a Better World е проект, който насърчава иновативното сътрудничество между неправителствени организации, университети и публични органи в спортния сектор в цяла Европа. Проекта включва изработката на мултидисциплинарни модули за обучение, смесващи методологии за формално и неформално обучение и дигитални ресурси. Паралелните сесии ще представят теория, практика и философия за развитие на участниците, управление на спорта, стратегия и развиване на управленски умения, чрез ментори и квалифицирани треньори. В рамките на 24 месеца неправителствени организации и публични органи в спортния сектор ще обединят усилията си за в обучението на 80 лица, заети в спортният сектор, с развитието на треньорски и тренировъчни умения.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.02.2021
Асоциация за развитие на българският спорт е партньор в проект „An educational and training program for older adults at risk of developing dementia through table tennis /hAlt/“. Времетраенето на проекта е 24 месеца, като в него участват 10 партньорски организации от шест Европейски държави - България, Великобритания, Гърция, Кипър, Румъния и Турция.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
22.02.2021
На 22 февруари 2021 г., в София, България, при спазване на всички противоепидемичени мерки се проведе контролна тренировка по волейбол, в която се включиха трениращите деца във волейболен клуб «Ахил» под ръководството на Димитър Дудулов и Александър Рашков. Подобряването на физическото и психическото развитие със сигурност е най-важният принос на спорта за децата. Чрез него те развиват физически умения, създават нови приятелства, забавляват се, учат се да работят в екип, научават принципите на честна игра, подобряват самочувствието си. Във волейболен клуб „Ахил“ добре знаят, че детският характер и морални принципи се формират чрез честна игра. Децата, които активно се занимават със спорт, могат да бъдат отлични модели за подражание на своите връстници, като в същото време, придобиват качества като дисциплина (физическа, психическа или тактическа) и умение да организират времето си, спазване на срокове, набелязване и постигане на цели (лични, професионални, спортни, академични и тн.)
ВИЖ ПОВЕЧЕ
22.02.2021
Проект “AQUA PRIMORJE” има за цел да допринесе за неформалното обучение на треньори по артистично плуване, като целта е те да бъдат запознати с нови методи на тренировка, здравословно хранене, подход и хореография при работата си с младежи с акцент върху минимализиране риска от травми и по-успешна и продължителна спортна кариера на състезателите по синхронно плуване.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
18.02.2021
Целта на проект HEPA (Health Enhancing Physical Activity), е да насърчи участието в спорт и физическа активност на лица над 65 годишна възраст, чрез разработка на нови програми за масов спорт, подходящи за 3 от най-често срещаните здравословни проблеми на тази целева група - болки в гърба, сърдечно-съдови заболявания и остеопороза, като по този начин проектът ще се опита да подкрепи прилагането на Насоките на ЕС за физическа активност. Времетраенето на проекта е 24 месеца, като в него участват 6 партньорски организации от пет Европейски държави - България, Хърватия, Португалия, Словения и Сърбия.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
18.02.2021
Проект MOVING има за цел подпомагане мобилността на доброволци, треньори, мениджъри и персонал на спортни и неправителствени организации (НПО). Целева група са възрастни и младежи (18+), които се интересуват от доброволчество, от кариера в спорта, а също така и повишаване на техните знания, умения и компетенции. Проектът се стреми също така, да отговори на приоритетите на европейско политическо предизвикателство, един от които е подкрепа на доброволчеството в областта на спорта като средство за заетост, икономически растеж и социална ангажираност. Времетраенето на проекта е 24 месеца, като в него участват 5 партньорски организации от 4 Европейски държави - България, Босна и Херцеговина, Италия и Португалия.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.02.2021
На 16 февруари 2021 г. партньорите на проект #SafeSPORTevent проведоха онлайн среща, за да обсъдят проектните дейности, администриране, изпълнение и отчитане на проект #SafeSPORTevent, както и възможностите за изпълнение на дейности с оглед на пандемията COVID-19.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
15.02.2021
В периода 09.02.2021 - 14.02.2021 в к.к Боровец, България, при спазване на всички противоепидемични мерки, се проведе запознаване с зимните спортове и ползите от тях, част от проект “WINTER SPORT IS COMING”. В него взеха участие 15 младежи, които имаха възможност да се запознаят с магията на снежните спортове (ски, сноуборд, шейна), в съчетаниe с неформално обучение (енерджайзери, дискусии, тийм билдинг активности). Фокусът на програмата бе насърчаването на нагласите и мотивацията на младите хора да участват в зимните спортове и същевременно да проучат образователното измерение на зимните спортове, като например:
ВИЖ ПОВЕЧЕ
15.02.2021
Проект "SONKEI" има за цел да се предотврати насилието и нетолерантността в спорта, чрез насърчаване на ценностите на ЕС: уважение, смелост, равенство между половете и приобщаване. Проектът цели да промени мисленето на хората и да инициира социална промяна, която да осигури по-безопасна среда за живот. Времетраенето на проекта е 24 месеца, като в него участват 8 партньорски организации от осем Европейски държави - България, Босна и Херцеговина, Италия, Португалия, Румъния, Словения, Турция и Хърватия.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
12.02.2021
На 12 февруари 2021 се проведе онлайн среща между координаторите на стартиращи през 2021 проекти, съ-финансирани по програма Еразъм+ спорт и представители на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA), която управлява финансирането на Съюза за образование, култура, аудиовизия, спорт, гражданство и доброволческа дейност.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
11.02.2021
На 11 февруари 2021г., в к.к Боровец, България, при спазване на всички противоепидемични мерки, се проведе кратко практическо представяне на проект „Using Sports for Preventing Peer Bullying – Sports Against Bullying“. Представянето беше проведено от Асоциация за развитие на българския спорт. По време на представянето, бяха обсъдени и анализирани пречките и предизвикателствата, пред възможността да превърнем училищата в завладяващо място, където младите хора искат с нетърпение да участват в социални и спортни дейности, да използват спорта като инструмент за образование и социална интеграция, да осигури възможности за комуникация и кооперация на участващите младежи.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
10.02.2021
На 10.02.2021 се проведе първото заседание за 2021 година на Обществения съвет към Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите / КВНОЖГ/, което имаше за цел обсъждане на Годишна програма за участие на РБ в процеса на вземане на решения в ЕС. В заседанието взе участие Йоанна Дочевска – председател на Асоциация за развитие на българския спорт и представител в ОС на области на компетентност „Физическо възпитание и спорт“.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
09.02.2021
На 09 февруари 2021 се проведе онлайн среща между координаторите на стартиращи през 2021 проекти, съ-финансирани по програма Еразъм+ спорт и представители на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA), която управлява финансирането на Съюза за образование, култура, аудиовизия, спорт, гражданство и доброволческа дейност.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
08.02.2021
Уебсайтът на ENDURANCE вече е онлайн на адрес https://enduranceproject.eu/index.php и предоставя точна информация за целите на проекта, дейностите и резултатите. Платформата ще съдържа цялата информация за проекта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
07.02.2021
На 7 февруари 2021 в София, България, при спазване на всички противоепидемичени мерки се проведе контролна тренировка по волейбол, в която се включиха трениращите във волейболен клуб «Ахил». По време на тренировката беше представена онлайн обучителна плаформа за доброволци, създадена в рамите на проект ESVOL, съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз. Обучителната платформа е безплатна и обхваща разнородни елементи от доброволчеството в спорта, като набляга на социалните аспекти, и е подходяща за спортни доброволци, младежи и младежки работници с интерес към спортни събития, треньори по вид спорт, спортни експерти.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
04.02.2021
На 4 февруари 2021 г. се проведе първа среща по проект #Train4Inclusive, който ще бъде реализиран от международен консорциум, включващ представители на България, Хърватия, Италия, Словения и Испания. #Train4Inclusive има за цел да разработи методология и инструменти, които треньори по вид спорт и ръководители на спортни дейности за хора с увреждания ще могат да използват, за да наблюдават напредъка на техните физически, когнитивни и социални умения.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
03.02.2021
На 03 февруари 2021 г. се проведе онлайн среща на консорциумът, реализиращ проект #GoodGovernanceSport. Партньорите по проекта обсъдиха текущата ситуация в техните държави, дейностите по проекта и постиженията му до момента, както и следните стъпки, които трябва да бъдат направени за успешното му приключване.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
03.02.2021
На 03 февруари 2021г., в София, България, при спазване на всички противоепидемични мерки, се проведе кратко практическо представяне на проект „Using Sports for Preventing Peer Bullying – Sports Against Bullying“. Представянето беше проведено от Асоциация за развитие на българския спорт и в него взеха участие спортни педагози и треньори, които обсъдиха и анализираха пречките и предизвикателствата, пред възможността да превърнем училищата в завладяващо място, където младите хора искат с нетърпение да участват в социални и спортни дейности, да използват спорта като инструмент за образование и социална интеграция, да осигури възможности за комуникация и кооперация на участващите младежи. Участие взеха експерти по физическо възпитание и спорт, които дискутираха над теми като:
ВИЖ ПОВЕЧЕ
02.02.2021
- Какво е #Jumpforheritage: #Jumpforheritage е инициатива на FRH (Future for Religious Heritage), организация основана през 2011 г. и посветена на опазването на разнообразното и уникално религиозно наследство на Европа. FRH обединява хора и организации, които искат да спасят и защитят Европейското религиозно наследство под формата на европейска мрежа състояща се от различни членове в благотворителния, неправителствения, университетския и религиозния сектор. FRH осигурява общоевропейска платформа за сътрудничество и обмен на идеи и знания.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
02.02.2021
Спорт за включване и включване чрез спорт (Sport for inclusion and inclusion for sport) е проект, който се стреми да насърчи социалното включване и равните възможности в спорта, чрез подобряване на уменията на треньори, обучители и други служители на организации, активни в областта на спорта, младежката работа и социалните грижи, свързани със социалното включване чрез спорт. Времетраенето на проекта е 24 месецa, като в него участват 5 партньорски организации от четири Европейски държави - България, Италия, Литва и Турция.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
29.01.2021
На 29 януари 2021 се проведе първото за годината заседание на Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта, в който Асоциация за развитие на българския спорт е пълноправен член. По време на срещата бяха представени Проект на Национална стратегия за младежта 2021-2030, както и планираните от Министерство на младежта и спорта дейности за 2021 година в сферата на младежката политика. В заседанието взе участие Йоанна Дочевска, председател на АРБС и дългогодишен експерт в сферата на младежката политика, която даде конструктивни предложения за синхронизация на проекто-документа с тенденциите за развитие на сектора в Европейския съюз.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.01.2021
Проект "Pick4all" има за цел да разработи и приложи иновативни практики, свързани с насърчаване на физическата активност на хора, които поради възрастта си или здравословното си състояние, нямат много алтернативи за практикуване на спорт. Проектът има за цел да повиши информираността по темата, свързана с необходимостта от физическа активност, като основа за здравословен начин на живот.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25.01.2021
На 25 януари 2021 година се проведе онлайн среща по проект HEPOSI, която събра партньорите по проекта и им даде възможност да дискутират изпълнението на оставащите дейности по проекта, както и възможностите за тяхната реализация с оглед на усложнената обстановка в света. Планирана е финална конференция, която ще се проведе през октомври 2021 в Лима, Перу.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
22.01.2021
Проект ORIENT насърчава участието на младите хора в дейности на открито, базирани на ориентиране. ORIENT цели да разгледа приоритета „насърчаване на социалното включване и равните възможности в спорта“, като ще разработи набор от иновативни обучителни резултати, с цел:
ВИЖ ПОВЕЧЕ
prev
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 40
next