Проект: Sport for inclusion and inclusion for sport

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ INSPORT СЕ ПРОВЕДЕ В ЛИТВА
26.03.2023 г.
В периода 23.03.-26.03.2023 в гр. Биржeй, Литва се проведе заключителна среща по проект Спорт за включване и включване чрез спорт (Sport for inclusion and inclusion for sport – INsport) Бяха обсъдени проведените дейности и постигнатите резултати в рамките на проекта в отделните партньорски държави, както и бяха дадени основни препоръки за бъдещо практическо приложение на проект INsport, който имаше за цел да насърчи социалното включване и равните възможности в спорта, чрез подобряване на уменията на треньори, обучители и други служители на организации, активни в областта на спорта, младежката работа и социалните грижи, свързани със социалното включване чрез спорт.
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОЕКТ INsport :
• Споделяне и обмен на добри практики;
• Наръчник и набор от инструменти с нови методи, разработен от обучени специалисти с помощта на екип от експерти в областта;
• Разширена международна мрежа от професионалисти, способни да използват опита придобит от проекта;
• Стратегическо между секторно сътрудничество между заинтересованите страни в спорта и неправителственият сектор в Европа;
• Повишена ефективност и капацитет на участващите организации, чрез обучение на участници в спортния сектор, представяне на практически примери и индивидуални решения за обучение и използване на неформално образование и методологията „Обучение чрез спорт“;
• Качествена рамка за използване на методологията „Обучение чрез спорт“ в ежедневната работа с целеви групи на ниво Европейски съюз (ЕС);
• По-добра експертиза и компетентност на организациите в проекта, чрез обмен на добри практики.

Консорциумът се състои от 5 партньорски организации от четири Европейски държави - България, Италия, Литва и Турция. В срещата от страна на Асоциация за развитие на българския спорт взеха участие Калинка Гударовска и Константин Занков, членове на УС в организацията.

Проект „Sport for inclusion and inclusion for sport“ е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.