Проект S.M.I.L.E.

АТЛЕТИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ БЪЛГАРИЯ УЧАСТВАХА В МУЛТИСПОРТНО СЪБИТИЕ В ХЪРВАТИЯ
17.04.2023 г.
В периода 13-17 април 2023 в Рийека, Хърватия се проведе международно спортно събитие, в което взеха участие общо 60 атлети с интелектуални затруднения от двете държави. През изминалата година спортистите проведоха тренировъчни дейности, за да бъдат максимално подготвени за международната проява, като в програмата бяха включени лека атлетика, плуване, баскетбол и подвижни игри. Българската делегация включваше атлети от РЦПППО - Смолян, ДПЛУИ, гр. Баня - СОНИК СТАРТ, СК Адаптирани спортове, Адаптиран баскетбол НСА, Център за защитена заетост „Вдъхновение“, Защитено жилище за лица с умствени затруднения, гр. София. Спортното мероприятие се проведе с подкрепата на студенти от специалност Адаптирана физическа активност и спорт (НСА „Васил Левски“), която става все по-актуална и осигурява перспективи за развитие на младите хора.
По време на спортното събитие, участниците имаха възможността да се срещнат и с Огнян Златев, ръководител на представителството на Европейската комисия в Хърватия, който сподели със спортистите: „Равенството на всички граждани на Европейския съюз е основен приоритет и бидейки част от голямото семейство на ЕС, имаме едни и същи права и се радваме на еднаква свобода."

Международното спортно събитие се реализира в рамките на инициативата SMILE - Sport, Motivation, Inclusion, Leadership, Engagement (Спорт, Мотивация, Включване, Лидерство, Ангажираност), който е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз и координиран от Асоциация за развитие на българския спорт и има за цел да анализира връзката между спорта и включването, по иновативен и различен начин – като предостави възможност за участие в международни спортни дейности на хората с интелектуални затруднения.

ЗА ДА БЪДАТ ПОСТИГНАТИ ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА ЩЕ БЪДАТ РАЗРАБОТЕНИ СЛЕДНИТЕ РЕЗУЛТАТИ:
• Наръчник с добри практики #SMILE;
• Овластени спортни експерти и организации, които ще продължат да използват инструментите, разработени в рамките на проект #SMILE;
• Международно спортно събитие #SMILE, което ще събере хора с интелектуални затруднения от България и Хърватия, след провеждането на тренировки във всяка страна.

ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА НИЕ СЕ СТРЕМИМ ДА ДАДЕМ ВЪЗМОЖНОСТ НА ХОРАТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ ДА:
• Открият силата на спорта, като инструмент за включване, чрез личен опит;
• Създадат Наръчник за добри практики за Включване на хора с интелектуални затруднения, съвместно с партньорите по проекта;
• Участват в международно спортно събитие #SMILE;
• Участват в обучителни сесии на местно ниво за лица с интелектуални затруднения, за да се провокира лавинообразен ефект;
• Трансфер на добри практики между партньорите по проекта.

Проект #SMILE е изцяло в съответствие с хоризонталните цели на програма Еразъм+, която съ-финансира настоящата инициатива, а именно да осигури включване и разнообразие във всички области на образованието, обучението, младежта и спорта, каквато е и самата идея на проекта – участието в международни дейности на група в неравностойно положение. Проектът е в съответствие и с приоритета за насърчаване на участието в спорт и физическа активност, тъй като всички дейности, които проект SMILE ще реализира, са насочени към устойчивото включване на хора с интелектуални затруднения в спортни дейности на местно, национално и международно ниво.

Пълна информация за проекта е налична на сайта на инициативата: www.inclusivesport.org.