ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Добро управление в спорта

Информационен ден на програма Еразъм+ спорт
31.01.2018 г.
Европейската комисия и Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) организираха "Информационен ден" на 30 януари 2018 г. в Брюксел, за да се информират потенциалните кандидати за възможностите на програма Еразъм+ спорт, механизмите на финансиране и спортната политика на ЕС.

Събитието бе открито от европейският комисар по образование, култура, младеж и спорт Тибор Наврачич, които в посланията очерта политиката на Европа в сферата на спорта за 2018 година, което ще бъде и приоритет в проектите, които ще бъдат финансирани от Комисията.

Експертите, които представиха различни презентации обсъдиха с участниците политиките, дадоха съвети за подготовката и подаването на предложения, както и подчертаха финансовите аспекти на програмата. Участниците имаха възможност да се срещнат с настоящи и бъдещи партньори, както и да видят примери за успешно реализирани проекти.

В събитието, което събра над 500 европейски експерти, взе участие и Йоанна Дочевска – председател на „Асоциация за развитие на българския спорт”, която проведе редица срещи по текущи проекти и планира кандидатстването по бъдещи такива. На 31 януари 2018 беше проведена и двустранна среща между експертите на Изпълнителната агенция и организациите, които координират проекти, стартиращи на 01.01.2018г, като по време на срещата бяха дадени насоки за правилната координация на проектите. „Асоциация за развитие на българския спорт“ стартира на 1 януари 2018 проект „Добро управление в спорта“, които ще изпълни различни дейности на местно (в 7те партньорски държави), национално и международно ниво; ще се фокусира върху развитието, идентификацията, анализирането, разпространението и споделянето на добри практики в доброто управление, както и даването на препоръки на някои наблюдаваните вече практики, които могат да бъдат подобрени.

Програма Еразъм+ спорт има бюджет за 2018 година от 46,5 милиона евро и има за цел да повиши физическата активност в Европа, да наложи кампанията "Европейска седмица на спорта", да приложи принципите на добро управление в сферата на спорта, да развие двойната кариера на атлетите, да направи конкретни стъпки в борбата с допинга, да създаде възможности за устойчиви партньорства в сферата на спорта. В пълната продължителност на програмата, тя администрира бюджет в рамките на 265 милиона евро за периода 2014 – 2010 година, като до момента са изразходвани 124,5 милиона евро (включително 2017г). В момента е създадена възможност, чрез която гражданите на ЕС, както и неправителствения сектор могат да дадат своят глас и мнение в публична консултация за бъдещето на Европейските политики в сферата на образованието, науката, младежта и спорта. Проучването е активно до 08 март 2018, като анкетата отнема около 30 минути и е достъпна на български език.

„За да бъде по-силен, Съюзът трябва да разполага с достатъчно финансови средства, за да продължи да работи по изпълнението на своите политики. През последните години Съюзът се промени съществено, така както и предизвикателствата, пред които той е изправен. Съюзът ни се нуждае от бюджет, който да ни помогне да осъществим нашите амбиции. Многогодишната финансова рамка за периода след 2020 г. трябва да отразява това.“ (Работна програма на Комисията за 2018 г.)