CPMES Въпросник за анализ на програмите за спортен мениджмънт
14.06.2019 г.
Проект “Curricular Pathways for Migrants’ Empowerment through Sport” (CPMES) фокусира вниманието върху използването на методологията Обучение чрез спорт (ОЧС) като средство за повишаване на квалификацията и усъвършенстване на учебните програми на спортни треньори и обучители, работещи с целеви групи в неравностойно положение /с мигрантски произход/ с перспективата за насърчаване на приобщаването и равните възможности и доставяйки услугата спорт за мигранти.

В рамките на проекта се реализира анализ на програмите за спортен мениджмънт в партньорските държави, който е анонимен и резултатите по него ще бъдат използвани единствено за изследователските цели на проекта. Линк към въпросника: https://s.surveyplanet.com/KuscRTk1y

Проект “Curricular Pathways for Migrants’ Empowerment through Sport” (CPMES) преследва специфичните приоритети на програма „Еразъм+“ в нейната спортна част, свързани с насърчаването на социалното приобщаване и равните възможности в спорта. Целта на CPMES е да отговори на предизвикателството със социалното изключване на мигрантите в Европа, като се обърне специално внимание на проблема със системното недостатъчно представяне на мигрантите в организирани дейности на спортни клубове и спортни организации.

Евростат (2017) отчита общо 20,7 милиона броя граждани на страни извън ЕС, които живеят в ЕС 28, считано от януари 2016 г., което представлява общо 4,1% от цялото население на Съюза. Профилът на гражданите на трети държави, живеещи в ЕС, се характеризира с относително по-млада възраст в сравнение с местното население, като най-последователната категория се представя от възрастни в трудоспособна възраст. Наличните статистически констатации също така показват възобновяване на потоците на мигранти, съвпадащи с продължаващата миграционна криза, както и подчертаване на значителните бариери, които трябва да бъдат преодолени за това, което е свързано с осигуряването на смислена интеграция на новодошлите в пазара на труда и на обществено равнище в по-широк смисъл. Евростат описва рамка на последователни различия между мигрантите и местните жители в достъпа до възможности за заетост, като общият процент на безработица в ЕС-28 е с 8,6 процентни пункта по-висок за мигрантите, отколкото за гражданите през 2016 г. Също така 30,3 % от мигрантите в ЕС-28 бяха оценени като изложени на риск от бедност и социално изключване срещу едва 16% от гражданите в ЕС.

Докладът на OECD за 2015 г. относно интеграцията на мигрантите (2015) илюстрира структурния характер на изключването им от пазара на труда, което показва, че нивото на безработица сред младите мигранти е почти 50% по-високо, отколкото сред местните младежи, като е по-вероятно мигрантите да попаднат в категория NEETs, отколкото младежите без мигрантски произход. Както се посочва в конкретното изследване "Расизъм и дискриминация в контекста на миграцията в Европа" (2016 г.) от Европейската мрежа срещу расизма (ENAR), динамиката на социалното изключване срещу мигрантите представлява значителен дял от практиките на расова дискриминация / стереотипи (също ескалиращи при атаки с насилие), неефективни политики за интеграция и практики на дискриминация при набирането на работна ръка на пазара на труда.

В сферата на спорта недостатъчното присъствие на мигрантите е особено очевидно и е предизвикателство при изключването им от ръководни длъжности и от цялостното административно звено в спорта (вж. Включване на мигрантите в и чрез спорта, Ръководство за добри практики, 2012 г.). Докладите на политиката на ЕС подчертават значението на спорта като агент на социалното приобщаване на мигрантите, както и неговия принос като способ за създаване на работни места. Бялата книга на ЕС за спорта (2007 г.) подчертава, че "спортът има важен принос за икономическото и социалното сближаване и по-интегрираните общества", като същевременно улеснява "интеграцията в обществото на мигрантите и лицата с чуждестранен произход". Комуникацията на ЕС "Развитие на европейското измерение в спорта" (2011 г.) подчертава значителния принос на "спорта" за растежа и заетостта, като ефектът от добавената стойност и заетостта превишава средните темпове на растеж. Докладът "Приобщаване на мигрантите в и чрез спорта - Ръководство за добри практики" също така подчертава допълнителния принос на спорта към приобщаване на мигрантите, предоставен от имиграционните спортни инициативи (мигрантски спортни клубове) като реалности, в които мигрантите имат улеснено включване поради липсата на културни и езикови бариери.

Основна междинна стъпка в осъществяването на по-голямо участие на мигрантите в ръководните органи на спортните организации е развитието на необходимите методически възможности за широката публика на операторите (спортни треньори и обучители), работещи с мигрантите чрез спортни методи, за да могат да предадат разнообразния набор от предприемачески нагласи, умения и инструменти, съставящи профила на спортен мениджър.

Обучение чрез спорт /ОЧС/ е внимателно планирана комбинация между спортни методи и подходи от сферата на неформалното образование, които екстраполират и адаптират както физическите, така и специфичните спортни упражнения, за да осигурят силен резултат от ученето през целия живот, съобразено с нуждите на обществото и специфичните образователни цели.

Дейностите, които ще бъдат реализирани в рамките на проект CPMES, са:
1- Изследвания между страни, насочени към идентифициране на съществуващите предприемачески потребности от повишаване на квалификацията на мигрантите в областта на спорта. Резултатите от изследването ще бъдат включени в Доклад за потребностите от повишаване на квалификацията на мигрантите в спорта.
2- Международно изследване за идентифициране на съществуващата ситуация на професионални профили на преподаватели по ОЧС и разработване на профили на Спортни мениджъри. Резултатите от изследването ще бъдат интегрирани в Доклад за профил на ОЧС, включващ подробна оценка за потенциалната интеграция, подобрения и промяна на уменията, знанията и методите, отчитайки нуждите за успешна интеграция (както е посочено в 1).
3- Разработване на конкретни образователни модули, които съставят изчерпателен формат за обучение по ОЧС за специалисти по спортен мениджмънт, насочени към оператори, които се интересуват от дейности за квалификация на мигранти като спортни мениджъри чрез ОЧС. Форматът ще бъде тестван в рамките на пилотн ообучение, включващо 5 спортни оператори, работещи с мигранти от всяка партньорска организация. Методологиите и резултатите от обучението ще бъдат част от наръчник за разработване на образователни профили на ОЧС, служещ като методологичен ресурс за НПО, оператори и заинтересовани от разработването на споменатите профили лица.
4- Изпълнение на местни дейности във всяка партньорска държава, в която операторите, обучени в тренировъчен курс, ще реализират образователна програма за управление на спортни дейности, базирана на СТЕ, в която ще вземат участие 20 местни мигранти. Партньорските организации ще синтезират методите, дейностите и резултатите от процеса в дигитален модел за самообучение на мигрантите, които се интересуват от придобиване на знания и умения като спортни мениджъри, който ще бъде преведен на различни езици (английски и всички езици на партньорите) и ще се пзва кат отворен обучителен ресурс /OER/.
5- Създаване на уеб платформа с отворен достъп, включваща ресурси по темата и подробна информация за създаденото образователно съдържание (Наръчник за разработване на образователни профили на ОЧС).

Проектът е съ-финансиран от програма "Еразъм+ Спорт" на Европейския съюз.