ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Sport and NFE

АРБС е партньор в проект Спорт и неформално образование – път за обществено развитие
16.12.2020 г.
„Спорт и Неформално образование – път за обществено развитие“ („SPORT & NFE – A pathway to community development“) е проект, който се стреми да открие и преодолее пречките и предизвикателствата свързани със заседналият начин на живот и все по-ниският интерес към спорта, като инструмент за подобряване на здравето и равният достъп до спортни съоръжения в Европа, чрез насърчаване на образованието в и чрез спорт, със специален фокус върху развитието на знания, умения и капацитет в треньори, учители по физическо възпитание и спорт и друг персонал на организации и институции от сферата на спорта, образованието и неправителственият сектор, както и подкрепа за прилагането на насоките на Европейският Съюз (ЕС) за двойна кариера на спортистите. Времетраенето на проекта е 24 месец, като в него участват 7 партньорски организации, от шест Европейски държави – България, Германия, Испания, Италия, Полша и Португалия.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
• Да създаде среда за овластяване, ориентирана към учители по физическо образование/спортен персонал, която да им даде възможност да разберат концепцията за неформално образование (НФО), като ги направи по-компетентни и уверени, при прилагане на методологията „Обучение чрез спорт“ (ОЧС);
• Да създаде нужната възможност на целевите групи, да преминат през неформално обучение, използвайки спорта като инструмент за обучение;
• Да послужи за мост между формалното образование, неправитлественият и спортният сектор, като допринесе за създаването на дългосрочни многостепенни и междусекторни мрежи на сътрудничество;
• Да се изградят нужните качества и умения в спортни треньори, учители по физическо възпитание и спорт и спортен персонал да станат лидери в проекти използващи НФО и ОЧС, като допълващ образователен инструмент с цел стимулиране на участието в спорт, образование и физическа активност;
• Да се насърчи сътрудничеството за обмен на знания и развитие на капацитета в области като на образование, обучение и спортен сектор между училища, спортни клубове и неправителствени организации;
• Да се създаде, провокира и засили синергията между секторите спорт, формално и неформално образование; така че да се създаде благоприятна среда за между секторно сътрудничество с оглед на повишаване на участието и равният достъп до спорт за всички;
• Да предоставят на спортните организации и училища насоки и инструменти за проектиране, изпълнение и водене на образователни сесии, използващи спорта като мощен инструмент за обучение с оглед на изграждане на стратегически условия за развитие на ОЧС като официален работен подход за някои от тях;
• Да създаде условия и да подпомогне развитието на между секторни мрежи на ниво ЕС, като по този начин се създаде пространство за създаване на нови възможности за практика на ОЧС, достъпни за всички заинтересовани потребители и целеви групи;
• Да насърчи развитието на многостепенна между секторна система, която конкретно да насърчи, учене чрез неформалните образователни и спортни средства, чрез пряко участие в практически задачи на методологията ОЧС чрез проектна дейност.

Очаквани резултати от проект „Спорт и Неформално образование – път за обществено развитие“ са:
• Спортни треньори, учители по физическо възпитание и спорт и участници от спортния сектор обучени и способни да използват неформално образование и по-специално ОЧС в рамките на техните организации и местни общности;
• Споделяне и обмен на добри практики, използващи методологията ОЧС;
• Обучителен модул по използващ НФО и ОЧС за спортни и образователни институции, разработен като интерактивен образователен ресурс, който да се използва от всички целеви групи, заинтересовани да развият своите компетенции в тази област;
• Наръчник и набор от инструменти с нови методи за ОЧС, разработен от обучени специалисти с помощта на екип от експерти в областта;
• Разширена международна мрежа от професионалисти, способни да използват ОЧС;
• Популяризираща кампания, използваща разнообразни видове материали с оглед осигуряване на по-силна ефект на постигнатите резултати и общо популяризиране на неформалното образование и ОЧС в цяла Европа;
• Стратегическо между секторно сътрудничество между заинтересованите страни в спорта и с неправителственият сектор в Европа;
• Повишена ефективност и капацитет на участващите организации чрез обучение на участници в спортния сектор, представяне на практически примери и индивидуални решения за обучение и използване на неформално образование и методологията „Обучение чрез спорт“ (ОЧС);
• Качествена рамка за използване на методологията „Обучение чрез спорт“ в ежедневната работа с целеви групи на ниво ЕС;
• Качествени образователни ресурси за НФО и ОЧС, целящи да достигнат до голям брой европейски професионалисти от спортния сектор и служат за въздействие върху участващите местни общности за практикуване на спорт;
• Стандартна рамка за качество и включване на персонала на организациите в нови дейности чрез изучаване на нови образователни методики;
• Международно стратегическо сътрудничество за повишаване на признанието на спорта като образователният инструмент за работниците от неправителственият сектор и ползите, които той носи за обществото;
• По-добра експертиза и компетентност на организациите в проекта чрез обмен на добри практики;
• Засилено сътрудничество на ниво ЕС с организации, работещи в сферата на спорт, образование и обучение.

Проект „Спорт и Неформално образование – път за обществено развитие“ е съ-финансиран по програма Еразъм+ Спорт на Европейския съюз.