Проект: НПМ Младежко доброволчество в спорта

АРБС ще реализира проект Младежко доброволчество в спорта
08.12.2016 г.
Проект „Младежко доброволчество в спорта„ има за цел да представи възможностите, които доброволческата дейност предоставя на младите хора за натрупване на знания и умения, както и добавената стойност, която то дава както на самите участващи в нея, така и на обществото ни.
ПРОБЛЕМ:
Липса на предпоставки и условия за натрупване на реални знания и умения на младите специалисти в сферата на спорта, което може да бъде преодоляно чрез извършване на доброволческа дейност.

ЦЕЛИ:
Създаване на възможност за обучение на 50 бр младежи в основите на доброволческата дейност, добрите практики за доброволчество по света, практически насоки за сигурност и безопасност и признаване на натрупаните знания и умения. Практическо приложение на натрупаните знания чрез организиране на детско състезание. Кампания за популяризиране на доброволческата дейност с достигнати 1500 младежи.

МЕТОДИ:
  • Чрез неформални методи на обучение – ролеви игри, обмяна на опит (връстници обучават връстници), методологията „Обучение чрез спорт„;
  • Младите хора, участващи в проекта, ще приемат роля на посланици на добри практики и ще бъдат овластени да защитават гражданска позиция по темата за доброволчеството в спорта;

РЕЗУЛТАТИ:
  • Създаване на предпоставки за развитие и популяризиране на доброволческата култура в България, с акцент върху доброволческата дейност на младежи в сферата на спорта.
  • Развити компетенции на застъпничество и активно гражданство;

ЦЕЛЕВА ГРУПА:
  • Младежи на възраст между 16 и 29 години с различни интереси, опит и образование;


Проект „Младежко доброволчество в спорта„ е съфинансиран от Национална програма Младеж на Министерство на младежта и спорта - Договор № 25-00-28/15.12.2016.