Проект: Hike together

НАРЪЧНИК ПО ПРОЕКТ HIKE TOGETHER
16.12.2021 г.
Проект Hike Together е фокусиран върху насърчаването на хората да практикуват повече туризъм и разходки сред природата, които трябва да бъдат основна част от спортните дейности, благосъстояние и фитнес. Тази инициатива допринася за повишаване на осведомеността и ползите за здравето от физическата активност сред природата като естествено упражнение чрез засилено участие в туризъм и преходи. Страните партньори са от Австрия, България, Хърватия и Италия.
Това ръководство има за цел да подкрепи младежки работници и планински водачи, спортни експерти и други заинтересовани страни при планирането и изпълнението на бъдещи проекти и дейности, свързани с туризъм или разходка сред природата.

За кого е?
Предназначено е за мениджъри, служители, доброволци и членове на неправителствени организации, активни в популяризирането на разходките сред природата като естествено упражнение:
• Организации, работещи изключително в областта на социалното включване на младите хора в неравностойно положение;
• Организации, които работят в областта на алпинизма, насърчаващи ходенето и упражнения сред природата;

Ръководството ще бъде полезно за онези организации, които желаят да планират и реализират в бъдеще проекти и дейности, свързани с туризъм или разходки сред природата.

ЛИНК КЪМ НАРЪЧНИКА:
https://www.hiketogetherproject.com/handbook-hike-together

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

• да увеличи знанията и да се придобият нови знания и опит за използване на прехода като инструмент за социално включване на младите хора в неравностойно положение и насърчаване на равни възможности и обединяване на хора, независимо от тяхната възраст, пол, произход, финансово състояние и др.
• създаване на иновативна мрежа от професионалисти, посветени на активния живот от различни части на Европа, които ще бъдат ангажирани с проекта не само през живота на проекта, но и след приключване на проекта с развитие и разрастване на мрежа от планински водачи;
• повишаване на осведомеността относно добавената стойност на похода и физическите дейности във връзка с личното, професионалното и социалното развитие на хората чрез всички планирани дейности по проекта, по-специално със събитията за разпространение, които ще се прилагат в партньорските страни, както и местните туристически събития;
• насърчаване на достъпа до доброволческа дейност в спорта и укрепване на доброволческите умения и управление на дейности, свързани с природата на туристическите клубове и подобряване на ролята им на професионални доставчици на услуги в местните общности.

Проект Hike Together е съ-финансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз.