Проект: Train4Inclusive

МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ #TRAIN4INCLUSIVE СЕ ПРОВЕДЕ В РИЙЕКА
04.12.2021 г.
В периода 01–04 декември 2021, в Рийека, Хърватия се проведе междинна среща по проект #Train4Inclusive, която събра партньорите от България, Хърватия, Италия, Словения и Испания. #Train4Inclusive има за цел да разработи методология и инструменти, които треньори по вид спорт и ръководители на спортни дейности за хора с увреждания ще могат да използват, за да наблюдават напредъка на техните физически, когнитивни и социални умения. В рамките на проекта е разработен наръчник за треньори по вид спорт, а в международната среща взеха участие българските експерти в сферата на адаптивните спортове доц. Стефка Джобова и доц. Величка Александрова.
ПРОЕКТ #TRAIN4INCLUSIVE ИМА ЗА ЦЕЛ ДА:
1. Да се осигури интензивен обмен на добри практики между хората, които реализират спортни дейности за лица с увреждания.
2. Да предоставят актуални данни за сектора на спорта за хора с увреждания, които биха могли да бъдат използвани от учени в различни области (медицина, психология, социални науки) за подобряване на терапията.
3. Подобрено качество на живот на хората в неравностойно положение и техните родители или асистенти.

В академичната литература е широко признато, че спортът и физическата активност генерират по-широки положителни ползи за хората извън основните познати такива. Като цяло тези предимства се отнасят главно до развитието на черти от характера, трудова дисциплина, работа в екип, честна игра и социални взаимодействия. Съвсем наскоро академичните изследвания подчертаха ролята на спорта за насърчаване на социалното включване на хората с увреждания. Участието в спортни дейности за лица с увреждания предоставя предимства на три различни нива: лично здраве (психическо и физическо благосъстояние), индивидуално развитие (когнитивни ползи, напр. повишено самочувствие и др.), социално (напр. социална интеграция). Различни изследвания показват, че достъпът до спортни дейности за хора с увреждания е от първостепенно значение за тяхното здраве и благосъстояние.

Нарастването на интереса към спорта за хора с увреждания или параспорта е бързо през последните години, като параолимпийският спорт е приет като силно конкурентен, професионален и престижен. Понастоящем все още има сравнително лимитирана научна литература, анализираща обучението на спортисти с увреждания, което показва, че и треньорите на тези спортисти може да не получават достатъчна подготовка и подкрепа. Обучението е съществен елемент за развитието на умения и нагласи на спортиста с увреждане и за постигане на спортни успехи. В допълнение към общите роли, свързани с тренировъчния процес, се изискват и други умения като решаване на проблеми с достъпността, насърчаване на независимостта на спортиста или осигуряване на социална подкрепа. Важен иновативен аспект, който трябва да се вземе предвид, е разликата в ресурсите и средствата между елитните и непрофесионалните спортове, тъй като елитните треньори могат да разчитат на голям екип и мултидисциплинарни специалисти (лекари, психолози, диетолози, физиотерапевти и др.). Треньорите на непрофесионални спортисти и жени, като например спортисти в специфична тренировъчна възраст, трябва да предоставят по-всеобхватна услуга и да имат по-обширни познания в различни области, за да знаят как да тренират качествено своите спортисти. Този проект се стреми да предостави посочените знания и да стимулира развитието на различни ресурси, които ще позволят по-добро обучение за посочената категория треньори.

ПРОЕКТ #TRAIN4INCLUSIVE ЩЕ:

• Изгови актуален анализ на спорта за хора с увреждания в партньорските държави, който ще допринесе за научните изследвания за включване чрез спорт на лица с увреждания;
• Разработи наръчник #Train4Inclusive за треньори по вид спорт, работещи с хора с увреждания, за да се подкрепят усилията им за включване чрез спорт;
• Реализира пилотни местни образователни събития за треньори по вид спорт като иновативен инструмент за обучение чрез спортни дейности. Екипът на проекта ще разработи специфична програма за обучение на треньори на спортисти с увреждания въз основа на информацията, събрана и анализирана в предишните етапи на проекта и наръчника;
• Организира мулти-спортни събития във всяка държава, за да се насърчи включването на хората в неравностойно положение в обществото;
• Проведе локални спортни семинари - семейни спортни събития едновременно във всички държави по проекта по време на Европейската седмица на спорта 2021 и 2022;
• Създаде платформа за електронно обучение, която ще съдържа всички образователни материали, генерирани по време на различните фази на проекта;
• Увеличи сътрудничество между различни участващи институции, работещи в областта на спорта ще позволи създаването на мрежа в сферата на спорта за лица с увреждания;
• Методологията, разработена в рамките на този проект, ще бъде приложена в 5 различни държави, осигуряващи широк обхват и въздействие върху целеви групи от няколко европейски държави (Хърватия, Италия, Словения, България и Испания.


Проект #Train4Inclusive е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз и дейностите, които ще продължат до края на 2022 се координират за България от Асоциация за развитие на българския спорт.