Проект: South-East European Youth Parasport Exchange - SEEYou

МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ SEEYOU СЕ ПРОВЕДЕ ВЪВ ВИЕНА
09.04.2022 г.
В периода 07–09 април 2022 във Виена, Австрия се проведе международна среща по проект South-East European Youth Parasport Exchange SEEYou, по време на която партньорите обсъдиха проведените в партньорските държави спортни лагери за деца с интелектуални затруднения, както и обученията на спортни специалисти, работещи с тях, организирани до момента. Бяха планирани и следващите дейности, сред които спортен лагер и обучение на спортни специалисти в Милановац, Сърбия, което ще се проведе през септември 2022. Обучителните и спортни дейности спомагат за развитието на спорта за хора с увреждания в партньорските държави - Хърватия, Сърбия, Гърция, Белгия, България и Германия. В срещата взе участие Стефка Джобова - представител на партньорската организация от България – Асоциация за развитие на българския спорт.
В Европа живеят около 80 милиона души с увреждания, което се равнява на около 15% от населението на ЕС. Спортът е признат като инструмент за насърчаване на социалното включване на хората с увреждания.

Ползите от спорта за хората с увреждания:
• Здраве и благосъстояние;
• Индивидуално развитие;
• Социални ползи като социално включване.

Въпреки ползите от спорта, хората с увреждания е по-малко вероятно да участват в организиран спорт, практикуван в спортни клубове, отколкото хората без увреждания.
Това може да се дължи на факта, че пара-спорта и по-специално младежкият пара-спорт са изправени пред редица предизвикателства, които не позволяват на пара-спорта да се възползва изцяло от своя приобщаващ потенциал. Това важи особено за региона на Югоизточна Европа.

БАРИЕРИ ПРИ УЧАСТИЕТО НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В СПОРТА:
• На околната среда: Липса на възможности за преминаване от физическа активност към състезателен спорт; Липса на съоръжения и достъпно оборудване;
• Социални: Липса на квалифицирани (наети и доброволни) човешки ресурси, които могат да осигурят както навлизане във физическата активност, така и в спорта (на всеки негов етап), но които също така могат устойчиво да насочват и ръководят пътища за физическа активност през целия живот;
• Липса на обширни стратегии, застъпничество и достигане до политиците и политиките;
• Индивидуални: Липса на информираност на хората с увреждания относно ползите и възможностите на спорта и физическата активност по отношение на потенциала им да подобрят тяхното здраве и да насърчат приобщаването им.

За да се укрепи младежката пара-спортна структура в Югоизточна Европа и по този начин да се насърчи дългосрочното участие на млади спортисти в масовия и състезателния спорт в региона, трябва да се преодолеят бариерите в участието. Те могат да бъдат преодолени чрез насърчаване на обмен, взаимно обучение и координирано застъпничество, както и чрез развитие на сътрудничество.

ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА SOUTH-EAST EUROPEAN YOUTH PARASPORT EXCHANGE SEEYOU СА:
• Подпомагане на младежкия обмен в пара-спорта в Югоизточна Европа и повишаване на осведомеността относно идентифицираните подходи (по този начин се адресира икономическата бариера от липсата на възможности към преминаване от физическа активност към състезателен спорт);
• Осигуряване на възможности за съвместно обучение на млади треньори по пара-спортове от Югоизточна Европа (по този начин се адресира социалната бариера за липсата на квалифицирани човешки ресурси);
• Създаване на субрегионална и междусекторна стратегия за сътрудничество (по този начин се адресира преодоляването на социалната бариера от липсата на обширни стратегии, застъпничество и достигане до политиците и политиките.

ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА СА:
• Организиране на три младежки пара-спортни тренировъчни лагера за млади спортисти в Югоизточна Европа, включително тренировки, състезания, както и паралелни активности засягащи теми като образование, култура и социални дейности;
• Кампании за повишаване на осведомеността по време на тренировъчните лагери;
• Организиране на три младежки тренировъчни уъркшопа по пара-спорт;
• Организиране на субрегионален и междусекторен симпозиум за сътрудничество;
• Създаване на субрегионална и междусекторна стратегия за сътрудничество.

Партньорството се състои от различни заинтересовани страни от региона на Югоизточна Европа, а именно Национални паралимпийски комитети, Публични органи и Специализирани организации, свързани със спорта от Хърватия, Сърбия, Гърция, Белгия, България и в допълнение Германия, като партньор от България е Асоциация за развитие на българския спорт. Проектът е съ-финансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз.