Проект: We Shan’t TolerHate

МЛАДЕЖКА МОБИЛНОСТ В РУМЪНИЯ ПО ПРОЕКТ WE SHAN’T TOLERHATE
03.04.2022 г.
В периода 28.03.2022 – 03.04.2022 в гр. Бущени, Румания, се проведе първа младежка мобилност по проект „We Shan’t TolerHate“ (WSTH) (Ние Няма да Толерираме Омраза) - стратегическо партньорство с продължителност 24 месеца, фокусирано върху насърчаването на младежкото доброволчество като инструмент за противопоставяне на дискриминацията срещу мигранти и бежанци сред младежките категории и в рамките на обществата домакини като цяло. Нарастването на нетолерантността, стереотипите и дискриминацията спрямо мигранти и бежанци представлява една от най-ярките реалности, които влияят върху политическия дебат и гражданското общество, особено в европейските политики, най-чувствително засегнати от масовите мигрантски и бежански потоци от Африка и региона на Близкия Изток. Евростат определя 164.300 души, които са извън броя на гражданите на ЕС, които са поискали убежище в ЕС-28 през третото тримесечие на 2017 г. В срещата взеха участие младежи от всяка страна партньор (5 местни и 5 от мигрантски/етнически произход) от Азербайджан, Киргистан, Пакистан и Русия.
Участници в проекта са представителите на партньорските организации, които участват в международните срещи на проекта, и младите хора, участващи в смесените учебни мобилности и в предстоящите местни дейности. Същите участници, освен в случаите на заместване по основателни причини, ще участват във всички срещи, като това ще бъде начинът да се осигури непрекъснатост на усилията за координация/планиране. Младежите, участващи в смесените младежки мобилности, са млади хора на възраст 18-25 години от всяка страна партньор (5 местни и 5 с мигрантски/етнически произход), които играят активна роля при противопоставянето на стереотипите и дискриминацията на мигранти/етнически групи и бежанци сред своите връстници. Общо 30 участници ще бъдат включени в цялото партньорство (10 участници от всяка партньорска организация), като предстоят обучения и в България и Италия.

Проект „We Shan’t TolerHate“ (WSTH) е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия.