Проект: BOOST

КАНДИДАТСТВАЙ ЗА МОБИЛНОСТ ПО ПРОЕКТ BOOST В МИЛАНО
03.11.2021 г.
Проект „BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents“ е 24 месечно стратегическо партньорство, съ-финансирано по програма Еразъм+ на Европейския съюз, което има за цел да създаде нови възможности за обучение и личностно развитие за младите хора в Европа, като предостави интерактивни образователни формати и методи, базирани на развитието на трансверсални умения.
Във все по-сложната реалност в наши дни, развитието на набор от основни и трансверсални умения е от голямо значение, за да се покрият изискванията на работодателите и императив за упражняване на гражданските права, както е посочено от ЕК в „Нова Европейска Програма за Умения“ (2016г.). Бързо променящото се общество и световната трансформация, наблюдавани през последното десетилетие, са въвели нови образователни тенденции, по-високи изисквания на пазара на труда и адаптивност на образователните възможности, особено по време на извънредни ситуации в областта на биосигурността, като пандемията от COVID-19. Новата реалност изисква умения и знания, които са извън конкретна професия и се появява нуждата от високо ниво на трансверсални умения, особено при младите хора. „Трансверсалните умения са тези, които обикновено не се считат за свързани с определена работа, задача, академична дисциплина или област на знанието, те са умения, които могат да бъдат използвани в разнообразни ситуации и работни условия“ (МБО 2013г.). „Тези умения са все по-важни за учащите, за да се адаптират успешно към промените и да водят смислен и продуктивен живот“ (ЮНЕСКО UNEVOC). Специфичен проблем, който проект BOOST засяга, е развитието на трансверсални умения чрез специално разработени инструменти, които подчертават значението им за ефективното и целенасоченото личностно и професионално развитие на младите хора в ЕС. BOOST е подход на международно сътрудничество, който включва организации, които си взаимодействат с целевите групи по проекта, а консорциумът включва НПО и младежки асоциации с богат опит и признато качество в младежките политики.

Следвайки плана на проекта, след края на изследванията относно развитието на трансверсалните умения на младите хора, ще бъде проведена среща на консорциума, по време на която да бъдат обсъдени рамките на наръчника на проекта и електронната платформа за обучение. По време на срещата, един представител на всяка партньорска организация и един младежки работник ще се съберат и заедно ще обсъдят в детайли структурата на двата интелектуални продукта, като анализират теоретичното и практическото им съдържание. При необходимост, проведените до момента дейности по проекта ще бъдат оценени и адаптирани.

КОГА:
07 – 11 декември 2021 г.

КЪДЕ:
Милано, Италия

КОЙ:
Младежки/социални/спортни работници, които се занимават активно с младежко развитие

КАК ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИТЕ:
– АПЛИКАЦИОННА ФОРМА: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYHRLtE-WnB8DmJwVSfQWzL0vrrlBNBysWJStk3l2GVx_7wA/viewform