ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Sport against bullying

ПРОЕКТ SPORTS AGAINST BULLYING В БОРОВЕЦ, БЪЛГАРИЯ
11.02.2021 г.
На 11 февруари 2021г., в к.к Боровец, България, при спазване на всички противоепидемични мерки, се проведе кратко практическо представяне на проект „Using Sports for Preventing Peer Bullying – Sports Against Bullying“. Представянето беше проведено от Асоциация за развитие на българския спорт. По време на представянето, бяха обсъдени и анализирани пречките и предизвикателствата, пред възможността да превърнем училищата в завладяващо място, където младите хора искат с нетърпение да участват в социални и спортни дейности, да използват спорта като инструмент за образование и социална интеграция, да осигури възможности за комуникация и кооперация на участващите младежи.

Бяха дискутирани теми като:
• методи за редуциране на насилието в училищата;
• спорта като инструмент за образование и социална интеграция;
• мерки срещу отпадането на учениците от училищата;
• намаляването на високите нива на отсъствията в училищата.

В проект Sports Against Bullying спорта се използва като обединяващ инструмент за младежи, които са изложени на риск чрез включване в спортни групи, които ще бъдат създадени от партньорските организации. Проектът пряко подкрепя специфичните приоритети на училищното образование - справяне с преждевременното напускане на училище и лимитираните възможности на някои ученици и има за цел да предложи качествено образование, което да даде възможност на всички ученици от най-ниския до най-високия академичен спектър и социална принадлежност да се справят успешно с разнородни предизвикателства. Чрез планираните дейности се създава среда и методология за укрепване на сътрудничеството между учителите в училищата, семействата, ученици и други заинтересовани страни с цел подобряване на прехода между различните етапи на образованието.

Проект “Sport against bullying” е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския Съюз.