Проект: SHOWDOWN

АРБС е партньор в проект SHOWDOWN
16.10.2023 г.
Участието в спорт е свързано с редица ползи за физическото, менталното и социалното благосъстояние на човека. За съжаление, лицата с увреждания често са изключвани или отказват от участие в спортни дейности поради различни бариери като липса на обучение и възможности за състезания, недостатъчна осведоменост как да се включат лица с увреждания и недостъпни съоръжения.
Проектът SHOWDOWN има за цел да улесни и насърчи участието на хора със зрителни увреждания в физически дейности, които ще подобрят тяхното здраве и ще им помогнат да създадат социални връзки в общностите, в които живеят. За постигане на тази цел, проектът ще се фокусира върху играта "Showdown", която е инклузивен спорт, позволяващ участието на хора от всички полове, възрасти и способности. Основният резултат от проекта SHOWDOWN е ръководство за организиране на безопасни и инклузивни дейности по играта "Showdown", включващи както лица със зрителни увреждания, така и тези без такива. Създаването на ръководството ще започне с идентификацията на потребностите на хората със зрителни увреждания при участието им в спортни дейности, събирането на най-добрите практики и обучението на партньорските организации как да организират безопасни и инклузивни игри "Showdown" в групи с различни способности. Безопасността е основен приоритет за партньорите и поради тази причина всички обучени по проекта ще получат подходящо обучение по първа помощ, адаптирано специално към специфичните нужди на хората със зрителни увреждания.

Към момента не съществуват насоки или протоколи за организиране на такива дейности в партньорските страни. В резултат на това, проектът ще има значителен принос на местно, национално и международно ниво. Резултатите от проекта ще бъдат разпространени сред над 300 представители на целевата група и съответни заинтересовани страни чрез организирането на над 10 събития и активности в партньорските страни и сред над 10 000 души чрез цифровите канали.

Проект SHOWDOWN се съ-финансира по Програмата "Еразъм+" на Европейския съюз и ще бъде изпълнен от международен консорциум от България, Гърция, Кипър и Испания.