Партньорски проекти

Младежки обмен Възможности
10.06.2017 г.
В периода 02- 09 юни 2017 в Лоуриня, Португалия се проведе младежки обмен Възможности, в който взеха участие 38 участници от 6 различни страни: Румъния, Испания, Португалия, Гърция, Италия и България. В мобилността взеха участие 6 младежи от България.
Младежки обмен "Възможности" бе посветен на основната тема - работа с младежи, безработица, като организаторите наблегнаха върху важността на признаването на трансверсалните умения, чрез удостоверения и сертификати или други официални документи. Идеята е на проекта бе промяна в процесите на местното развитие, като по този начин се насърчава активното гражданство, овластяването на гражданите, социалната справедливост и развитието на общността чрез партньорство и неформално образование.

Специфични цели на проекта са да се промотират и прилагат иновативни проекти в партньорство и по устойчив начин, създадени чрез стимули, произтичащи от потребностите за по-справедливо общество. Приемане на стил на управление с участието на повече участници, което води до по-голям потенциал и иновации също бе засегнато по време на проектните дейности, както и активно участие на общността в процеса на управление.
Младежите разгледаха и доброволчеството – участие в услуга на обществото, насърчаващо местните, национални и международни доброволчески дейности и духа на солидарност.