Партньорски проекти

Успешно провеждане на проект Общи характеристики на европейските култури
01.09.2015 г.
"Асоциация за развитие на българския спорт" е партньор в проект "Общи характеристики на европейските култури", финансиран в рамките на програма "Еразъм+", който се проведе в Словакия, в периода 24 – 31 август 2015.
Основната цел на младежкия обмен бе да споделим културните различия и обичаи на страните участнички – България, Словакия, Македония, Румъния и Естония, както и културното и религьозно многообразие. Чрез общи дейности, младите хора от различните групи и страни имаха възможност да представят и сравнят техните общи възможности и как могат да използват и подкрепят идеята за толерантност.

По време на обмена, участниците разработиха ключови компетенции за младите хора: творчество, предприемачество, инициатива, критично мислене, отговорност, здравословно самочувствие, решаване на проблеми, подобряване на уменията за общуване, работа в екип и т.н. Младежите от четирите държави повишиха осведомеността си за доброволчеството, неговите видове и причините да бъдеш доброволец в местната общност и се научиха на практически ефективни техники за решаване на проблеми и развиване на умения за общуване в конфликтни ситуации. Знанията и уменията, научени по време на обмена ще допринесат за социалното включване на младите хора и ще им предоставят възможност за личностното развитие и използване на собствения си потенциал чрез изкуството и културата. Като основен акцент на обмена бе изведено повишаването на толерантността към другите култури и народи, както и към младите хора в неравностойно положение.

В младежкия обмен взеха участие 12 участника от България, като в процеса на подбор АРБС си партнира с Фондация „Българска памет”, която изпрати покана до младежите, с които работи от години за изграждане на идентичност и повишаване на знанията и уменията им.

Младежите, участници от България представиха културни обичаи, традиции и типични за България дейности, както и кратко проучване за историята и културата на участниците, които обмениха по време на проекта.