Проект: RISE

Проект RISE стартира в Кипър
28.11.2023 г.
Rise Empowered Above Sexual Violence in Sports или RISE е инициатива, съ-финансирана по програмата Еразъм+, която има за цел да повиши общественото внимание върху проблема със сексуалното насилие в спорта. В периода от 26-ти до 28-ми ноември 2023 година представители на Австрия, България, Кипър, Гърция, Италия и Испания обсъдиха старта на проекта RISE в Никозия, Кипър, както и основните цели на инициативата, следвани от съставяне на план за управление на проекта и подписване на партньорски споразумения.
Дневният ред включваше презентации на резултатите от проекта, финансово управление, планове за осигуряване на качеството и стратегии за разпространение и експлоатация, приключващи с обсъждания на следващите задачи и важни етапи. Партньор в RISE от България е Асоциация за развитие на българския спорт, а в срещата взе участие Йоанна Дочевска, председател на АРБС.

Инициативата RISE се фокусира върху борбата със сексуалното насилие в спорта, използвайки мултидисциплинаред подход. Първо, целта й е да създаде и насърчи обширна рамка, включваща политики, насоки и ресурси, предназначени за предотвратяване на сексуалното насилие. Те ще бъдат адаптирани за приемане от различни заинтересовани страни в общността на спорта, вземайки предвид утвърдени практики от предходни проекти на Европейския съюз и подкрепени от автентични данни, събрани по време на актуални изследователски проучвания. Второ, проектът се стреми да развие осъзнатост, чувствителност и знание сред лицата и организациите, занимаващи се със спорт. Целта е да бъдат овластени с необходимите инструменти и експертиза, за да предотвратят ефективно случаи на сексуално насилие. Чрез това се цели установяване на сигурна и безопасна спортна среда, като се действа превантивно, за да се предотвратят потенциални случаи на сексуално насилие. Проект RISE има за цел и да образова младите спортисти относно сексуалното насилие, като инициативата ще предприеме стъпки да ги научи да разпознават индикатори на риск, да приемат предпазни мерки и да разберат процедурите за сигнализиране и достъп до подкрепа в случай на потенциално сексуално насилие. Тази комплексна стратегия има за цел да подкрепи младежите и да ги предпази от опасностите на сексуалното насилие в спортния свят.

Проект RISE ще реализира редица обширни дейности, насочени към решаването на критичния проблем със сексуалното насилие в спорта:
• Изследвания и проучвания: Ще бъдат проведени обширни изследователски студии, целящи да оценят нуждите на ключовите заинтересовани страни в общността на спорта. Тези изследвания ще имат за цел да измерят нивото на знания, умения и осведоменост относно предотвратяването на сексуалното насилие в спорта. Освен това изследванията ще се фокусират върху количественото определение на различните форми на сексуално насилие в спортна среда.
• Създаване на ресурси: Проектът ще създаде протоколи, насоки и ръководства, предназначени да служат като ефективни инструменти за борба със сексуалното насилие в спорта. Тези ресурси ще предоставят ясни насоки и процедури, които заинтересованите страни следва да спазват.
• Образователни и обучителни програми: Ще бъде разработена образователна и обучителна програма, посветена на предотвратяването на сексуалното насилие в спорта. Тази програма ще бъде достъпна чрез E-учебна платформа, предоставяйки обширни ресурси за обучение и усъвършенстване на уменията.
• Сензибилизация и дейности за повишаване на осведомеността: Инициативата ще включва семинари, насочени към повишаване на практически умения, познания и осведоменост по въпросите на предотвратяване на сексуалното насилие. Освен това ще бъдат създадени аудио-визуални инструменти и материали, за да се повиши осведомеността и да се образоват заинтересованите страни относно този критичен проблем.
• Разпространение и експлоатация на резултатите: Проектът ще акцентира върху разпространението на неговите открития и използването на придобитите знания. Разпространението ще включва споделяне на изследователските доклади, публикуване на протоколи, политики и насоки, както и провеждане на семинари, европейски форуми и информационни дни.

Основните ползватели на RISE ще бъдат различни участници в сферата на спорта. Финалните резултати от проекта ще включват широка гама от ресурси, включително изследователски доклади, протоколи и политики, обучителна платформа, аудио-визуални материали, работилници, както и европейски форуми и информационни сесии. Тези резултати имат за цел да осигурят на участниците в спорта необходимите инструменти и знания за предотвратяване и справяне със сексуалното насилие.

Проектът е подкрепен от програма Еразъм+ на Европейския съюз, координиран от Организацията за социална политика и действие от Кипър, съвместно с партньори от Австрия, България (Асоциация за развитие на българския спорт), Гърция, Италия и Испания и ще осъществява дейности в периода 2024 - 2026 година.