ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Политика за лични данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
На Асоциация за развитие на българския спорт

Асоциация за развитие на българския спорт АРБС зачита неприкосновеността на личния живот на лицата, с които взаимодейства и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при и по повод предоставяне на спортни и образователни дейности в България и чужбина и осъществяване на други, свързани с това дейности. Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”). Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.bulsport.bg.

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което ползва или желае да ползва услуги и дейности, предоставяни от Асоциация за развитие на българския спорт АРБС, включително и тези, предлагани онлайн от Асоциация за развитие на българския спорт АРБС и адресирани до неограничен кръг лица, включително и чрез социалните мрежи; или сте възложили на Асоциация за развитие на българския спорт АРБС дейности свързани с участието ви в администрирани от организацията спортни и образователни дейности.

Асоциация за развитие на българския спорт АРБС поема отговорността за опазване неприкосновеността на личните данни в случаите, в които потребителите предоставят лична информация във връзка с участието им в спортни и образователни дейности в България или чужбина.

Асоциация за развитие на българския спорт АРБС запазва правото да разширява и променя функционалности, условия и продукти на своя уеб сайт (www.bulsport.bg), като всички направени изменения ще бъдат отразявани своевременно на сайта.

С достъпа си до сайта на организацията и/или изпращане на е-майл за заявка или резервация, Вие приемате, че сте запознати и приемате условията по-долу.

Видове информация, която събираме:
Когато използвате нашите услуги и заявявате ползването на спортни и образователни дейности в България или в чужбина, ние събираме вашата лична информация, която вие доброволно предоставяте, като вашето име, адрес, дата на разждане, ЕГН, номер и валидност на лична карта и/или международен паспорт, телефон, e-mail адрес и други приложими съгласно национални и/или международни разпоредби свързани с организацията на дейностите (включително информация за специални хранителни нужди, здравословни нужди, свързани с ползването на услугите, образователни потребности, визова информация, информация за предходен опит и т.н.)

Личните данни се обработват и ползват от Асоциация за развитие на българския спорт АРБС при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби.

Вие не сте длъжни да предоставяте тази информация, но в тези случаи ние няма да можем да ви осигурим съответните дейности.

С кого споделяме Вашата информация:
Асоциация за развитие на българския спорт АРБС не споделя, продава или отдава под наем вашите лични данни на трети лица, освен в случайте, когато такива са произтичащи от договорни отношения и изискуеми от:
• Донорски програми и финансиращи инструменти, които обезпечават вашето участие в спортни и образователни дейности в България или в чужбина;
• Институции и администрации в България и чужбина, които обезпечават вашето участие в спортни и образователни дейности в България или в чужбина;
• Резервационни системи за резервация на самолетни билети;
• Резервационни системи за резервация на хотелско настаняване;
• Посолства и консулски служби при необходимост от осъществяване на съдействие за визови услуги;
• Партньорски организации съгласно съвместни отношения при осъществяване на спортни и образователни дейности в България или в чужбина.

Асоциация за развитие на българския спорт АРБС може да предостави лична информация, ако такава се изисква от закона или ако е необходимо да предпази и защити правата, собствеността и личната сигурност на Асоциация за развитие на българския спорт АРБС и нейния сайт, потребителите на Уеб Сайта и клиентите на нашите услуги.

За Асоциация за развитие на българския спорт АРБС сигурността и защитата на клиентските данни е от голямо значение. Ние полагаме грижи за опазването конфиденциалността на вашите данни. Избягвайте достъпа до нашите услуги от публично достъпни компютри.

Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни:
Асоциация за развитие на българския спорт АРБС е неправителствена организация, в обществена полза, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175914217, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика. Асоциация за развитие на българския спорт АРБС е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление: гр. София 1111, ул. "Венера" No 3 или по е-майл info@bulsport.bg

Обхват и съгласие:
Молим да прочетете внимателно настоящата политика за поверителност. Тя разяснява въпроси свързани с това какви данни и лична информация събираме и целите за които се използват. Преди да ни предоставите лични данни Ви молим да се запознаете с нашата Политика за поверителност. Приемайки нашата Политика за поверителност, Вие се съгласявате, че ние събираме и обработваме Ваши лични данни, за целите и по начините описани в нея.

Посещавайки и използвайки страницата на Асоциация за развитие на българския спорт /АРБС/, Вие декларирате, че сте прочели, разбрали съдържанието и се съгласявате с настоящата Политика за поверителност на Асоциация за развитие на българския спорт /АРБС/. Ако не сте съгласни с настоящата политика, моля не използвайте страницата и дейностите на Асоциация за развитие на българския спорт /АРБС/.

Следва да знаете, че периодично можем да изменяме и актуализираме настоящата политика за поверителност. В долната част на този документ е упомената датата на последната му актуализация, което е и актуалната му версия. Практиките, описани в този документ са приложими само на тази интернет страница и услугите, предоставяни от организацията, описана в настоящата политика и не гарантираме прилагането им на други интернет страници, към които този сайт може да препраща или други организации, на които предоставяме данните съгласно договорни и/или партньорски отношения, които спазват собствената си политика за съхраняване и опазване на лични данни.

Предоставянето на лични данни е доброволно. В случай че не желаете да ни предоставите личните Ви данни, същите няма да могат да се използват за определени дейности, които предлагаме. В резултат, няма да можете да използвате дейностите предоставени от нас.

Основания за обработване на лични данни:
Във връзка със законосъобразността на обработването на лични данни, според Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016, от което произтичат и основанията, на които Асоциация за развитие на българския спорт АРБС обработва лични данни са:
• Обработването е необходимо за спазването на законово задължение;
• Обработоването е необходимо за изпъленението на договор;
• На основанието на предоставено съгласие от субекта на данни;
• Обработването е необходимо за целите на легитимни интереси на Асоциация за развитие на българския спорт /АРБС/;

Информация която събираме:
Асоциация за развитие на българския спорт АРБС се задължава данните, които получава и/или събира от Вас, да се обработват в съответствие с действащото законодателство и принципите въведени с Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016 и за целите, посочени в настоящата политика.

Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме:
В зависимост от конкретните цели и основания Асоциация за развитие на българския спорт АРБС обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:
Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на спортни и образователни дейности в България или в чужбина:
• Три имена, дата на раждане, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт и други приложими съгласно национални и/или международни разпоредни свързани с организацията на дейностите (информация за специални хранителни нужди, здравословни нужди, свързани с ползването на услугите, образователни потребности, визова информация, информация за предходен опит и т.н.);
• Три имена, ЕГН, адрес и други данни на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред Асоциация за развитие на българския спорт /АРБС/;
• Номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност и/или международен паспорт;
• Данни, събирани при плащане, направено към Асоциация за развитие на българския спорт АРБС - номер на кредитна или дебитна карта, банкова сметка и друга банкова и платежна информация, събирана при и обработвана във връзка с извършване на плащането по банков път;
• Информация от запитвания;
• Информация произтичаща от договореност между вас и Асоциация за развитие на българския спорт /АРБС/;
• Снимков и видео материал за реализираните дейности, които служат за отчет по донорски програми и финансиращи инструменти, институции и администрации в България и чужбина, партньорски организации съгласно съвместни отношения при осъществяване на спортни и образователни дейности в България или в чужбина;
• Информация, изискуема от донорски програми и финансиращи инструменти, институции и администрации в България и чужбина, партньорски организации съгласно съвместни отношения при осъществяване на спортни и образователни дейности в България или в чужбина.

Цели и правни основания за обработване на личните данни:
Обработване на данните, което е необходимо за включване в или изпълнение на спортни и образователни дейности и тяхната реализация, във връзка със заявеното от вас участие в тях /в България или чужбина/. Асоциация за развитие на българския спорт АРБС обработва данните Ви за следните цели:
• Идентифициране на потребител при: заявка, ползване и отчет по спортни и образователни дейности. Идентифицирането на потребител се извършва по всички комуникационни канали – обект /офис/ на организацията, телефонен номер за обслужване на клиенти, интернет сайт, e-mail;
• Актуализиране на Вашите лични данни или на информацията за ползваните услуги по Ваша заявка за корекция/изменение на данни/услуги;
• Обслужване и отговор на оплаквания/запитвания/жалби;
• Заплащане на дължими суми, издаване на счетоводни документи;
• Извършване на обработка от обработващи данните - възлагане, обработване, приемане, разплащане;

Данните, които събираме от Вас, могат да бъдат обработвани от персонал, който работи за Асоциация за развитие на българския спорт /АРБС/. Такъв персонал може да е зает, освен с други неща, също с поддържането на този уебсайт, изпълнението на Вашата поръчка, обработването на детайлите по Вашето плащане или предоставянето на услуги по поддръжка.

Начин на събиране на информация:
• Когато правите запитване;
• Когато правите заявка за услуга/дейност (онлайн или офлайн);
• Когато се регистрирате, за да получавате електронни бюлетини от нас;
• Когато участвате в анкета и/или проучване;
• Когато участвате в игри, промоции и/или инициативи;
• От трети страни – хора упълномощени да правят заявка/запитване за Вас;
• От трети страни – чрез профила на Асоциация за развитие на българския спорт АРБС в социални медийни платформи като Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, YouTube, или Instagram.

В настоящата политика, целите и начините на обработване на личните Ви данни са:
• За да предоставим нашите услуги и дейности;
• За свързване с нашите потребители;
• За да отговорим на вашите запитвания;
• За да персонализираме съдържанието;
• За да подобрим нашите услуги;
• За да подобрим ефективността на нашата интернет страница;
• За проучвания и анализи;
• Други начини, разрешени или незабранени от законодателството.

Вие изрично се съгласявате със събирането, използването, обработването и предоставянето на Вашата информация и данни, както е предвидено в настоящата Политика за поверителност, както и с предоставянето им за съхранение на сървъри, които са наети от Асоциация за развитие на българския спорт /АРБС/. Съхраняваме данните Ви, за срок не по-дълъг от предвидения по закон.

Информация за трети страни – партньори:
Асоциация за развитие на българския спорт АРБС няма да предоставя лични данни на трети страни, освен в изброените тук случаи:
• Нашият уебсайт може да съдържа връзки към или от уебсайтове на трети страни, например трети страни, категоризирани като дистрибутори, рекламодатели, доставчици на услуги.
• Нашият уебсайт може да съдържа връзки или да препраща към уебсайтове или други платформи на социални мрежи, като например Facebook, Google, Twitter, Instagram и др. В случай че последвате връзка към някой от тези уебсайтове, следва да имате предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики на поверителност и че Асоциация за развитие на българския спорт АРБС не поема каквато и да било отговорност за политиките за поверителност, прилагани от тези трети страни.

С оглед правилното функциониране на нашия уебсайт и за да подобряваме постоянно качеството на предлаганите продукти, ние използваме следните програми и уеб решения, които биха могли да получат достъп до Вашия IP адрес и анализират Вашето поведение при престоя на нашаите платформи, включително тази уеб страницата без това да Ви идентифицира като физическо лице:
Google Analytics - https://privacy.google.com/businesses/compliance/Използваме Google Analytics за събиране на статистическа информация за потребителите на нашата интернет страница. Като пример интернет страницата от която идвате на нашата такава, държавата, в която се намирате, Вашият език, онлайн поведение, браузъра, който използвате и други.
Можете да откажете използването на вашите данни от Google Analytics, посредством приставката Google Analytics opt-out browser add-on, която може да изтеглите и инсталирате на вашия уеб браузър.
Mailchimp – (https://mailchimp.com/legal/privacy/ ). Споделяме вашата информация, предоставена с Вашето съгласие до трети страни, които изпращат от наше име и за наша сметка промоционални имейли. За да спрете да получавате промоционалните ни имейли, може да се отпишете от бюлетина във всяко промоционално съобщение, което получавате от нас.
Facebook - https://www.facebook.com/business/gdpr;
Twitter, Google plus, Instagram, Ремаркетинг, Google Adwords Conversion, Facebook Custom Audience.
В случай, че не сте съгласни с тези условия, няма как да използвате нашия сайт пълноценно и не би следвало да го използвате занапред.

Политика за използване на cookies/бисквитки
Какво представляват Бисквитките?
Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът може да използва, като ги запишe на вашето устройство. Целта на бисквитките е да „запомнят“ вашето устройство и да може то да бъде разпознато при последващо влизане в уебсайта като по този начин уебсайтът ще бъде адаптиран спрямо предпочитанията на потребителя. Бисквитки се наричат всички файлове, които събират и запаметяват такава информация.
За повече информация посетете: http://www.allaboutcookies.org/cookies/what-information-in-cookie.html

За какво се използват бисквитките:
Бисквитките се използват с различни цели. Асоциация за развитие на българския спорт АРБС не ползва бисквитки, за да следи потребителските предпочитания.
Ако желаете да разберете повече за отказването от поведенческа реклама, посетете www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Бисквитките могат да се деактивират чрез:
Специални инструменти за отказ: tools.google.com/dlpage/gaoptout
Опциите на браузъра
PC компютър и Mac компютър
Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari
Мобилни устройства
Safari iOS
Android

Във връзка с Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016, вашите права се изразяват в:

Право на информираност:
По всяко време можете да получите информация за данни, идентифициращи Асоциация за развитие на българския спорт АРБС във връзките с предоставените от Вас лични данни, както и за:
• Служител на компанията, който обработва Вашите данни;
• Намерението на Асоциация за развитие на българския спорт АРБС да предаде данните Ви на трети страни;
• Срока на съхранение на данните Ви;
• Информация относно правата, които имате, включително правото на жалба до Надзорния орган – Комисия за защита на личните днни.

Право на достъп до собствени лични данни:
По всяко време имате право да поискате информация относно това дали се съхраняват Ваши лични данни. Можете да се свържете с Асоциация за развитие на българския спорт АРБС на контактите, предоставени в настоящата политика.

Право на преносимост:
Асоциация за развитие на българския спорт АРБС обработва Вашите лични данни, въз основа на Вашето съгласие, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Имате правото да поискате прехвърляне на данните Ви на друг администратор на лични данни, когато това е възможно. Всичките тези права са ограничени само до личните данни, които сте ни предоставили.

Право на коригиране:
Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неточни, както и допълване на лични данни Ви.

Право на изтриване:
Имате право да поискате изтриване на всички Ваши лични данни, съхранявани от Асоциация за развитие на българския спорт АРБС по всяко време, освен в следните ситуации:
• В момента сте в процес на комуникация с екипа на Асоциация за развитие на българския спорт /АРБС/;
• Имате извършена заявка за включване в дейност;
• Ако сте се включили в спортни или образователни дейности, ще запазим Вашите лични данни във връзка с определени изискващи го закони и договорни отношения.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:
При възражение от Ваша страна Асоциация за развитие на българския спорт АРБС е длъжно да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват законови или договорни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субект на данни, или за установяването, упражняването или защита на правни последици.

Право да възразите срещу директния маркетинг:
Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг. При възражение във връзка с предходното изречение, обработването на Вашите лични данни ще бъде прекратено.

Можете да упражните правото си да се откажете от директния маркетинг като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел. Когато отправеното възражение е срещу обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, Асоциация за развитие на българския спорт АРБС ще прекрати обработването им за посочената цел. Когато отправеното възражение е срещу обработката на личните Ви данни за останалите цели, Асоциация за развитие на българския спорт АРБС ще Ви отговори в разумен срок, но не по-дълъг от един месец, дали намира същото за основателно и съответно дали ще прекрати обработването на съответните лични данни за тези цели.

Как можете да приложите Вашите права:
Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни. Винаги можете да се свържете с нас на info@bulsport.bg

Задължения на Асоциация за развитие на българския спорт АРБС и предприети мерки относно съхранението на личните Ви данни:
• Обработването на данни се основава на всички принципи, определящи облика на Общ регламент за защита на лични данни (ЕС) 679/2016;
• Асоциация за развитие на българския спорт АРБС съдейства за упражняване правата на субектите на данни по посочените в тази политика начини;
• Асоциация за развитие на българския спорт АРБС управялва риска по защита на личните данни в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016.

Служител по защита на личните данни:
Асоциация за развитие на българския спорт АРБС обработва лични данни, които сумарно представляват по-малко от 10 000 броя, което не налага определяне на конкретно лице, отговорник по защита на личните данни. Вашите лични данни винаги ще бъдат обработвани по открит, коректен и законен начин от всички служители на организацията.

Право на подаване на жалба към надзорен орган:
Ако смятате, че обработваме Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към КЗЛД в контактите по-долу.

Предаване на лични данни към трети държави:
В случай че предаваме Ваши данни на трети държави, то това се извършва само според условията на Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016. За държави, за които Европейската комисия е решила, че предоставят адекватно ниво на защита на данните, предаването може да се извърши без да е необходимо допълнително разрешение.

В случай на липса на решение относно адекватно ниво на защита за предаване на данни в трета държава, ще предаваме данни, след като сте били информирани за свързаните с предаването възможни рискове, поради липса на решение относно адекватното ниво на защита и на подходящи гаранции за съответната трета дръжава и изрично сте дали съгласие за това, или когато това се изисква вследствие изпълнението на условия по договор между субекта на данни и Асоциация за развитие на българския спорт АРБС, или предадването е необходимо за сключването или изпъленението на дейности, реализирани в интерес на субекта на данните и предоставени от Асоциация за развитие на българския спорт АРБС и партньорите й и/или друго физическо или юридическо лице.

За какъв срок се съхраняват личните Ви данни:
Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:
• Личните данни, обработвани с цел сключване и изпълнение на спортни и образователни услуги се съхраняват за срока на действие на договори с донорски програми и финансиращи инструменти, институции и администрации в България и чужбина, партньорски организации съгласно съвместни отношения при осъществяване на спортни и образователни дейности в България или в чужбинаи до окончателно уреждане на всички отношения между страните по конкретните договори;
• Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно – осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на дейности и др. се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по–дълъг срок.

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни:
Наименование: Асоциация за развитие на българския спорт АРБС
ЕИК/БУЛСТАТ: 175914217
Aдрес на управление: гр. София 1111, ж.к. Гео Милев, ул. Венера 3
Телефон: 08891372478
E-mail: info@bulsport.bg
Уебсайт: www.bulsport.bg

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни:
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
E-mail: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

Последна актуализация на 21.05.2018 г