ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Обучения

Mагистърска програма Младежки дейности и спорт
НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ“
Национална спортна академия „Васил Левски” предлага магистърска програма „Младежки дейности и спорт” с насоченост към европейските измерения на физическото възпитание и спорта като инструменти за реализиране на младежки социални политики.
Програмата дава възможност за придобиване на допълнителна образователна и професионална квалификация в контекста на изискванията за продължаващо обучение и учене през целия живот.


Магистърската програма е създадена в отговор на актуална обществена потребност от специалисти със знания и компетентности в европейските измерения на младежките дейности. Тя е единствената образователна програма в България, която дава професионални знания и квалификация в сферата на младежките дейности.

Успешно завършилите програмата ще придобият професионалната квалификация „магистър по младежки дейности и спорт” и ще могат да работят и като държавни служители, да заемат различни ръководни и експертни длъжности в публичната администрация, в организациите за публични услуги, в недържавни стопански и нестопански организации, в национални и международни организации, да бъдат ръководители, експерти, консултанти и обучители по проекти в управлението на младежта, физическото възпитание и спорта.

Обучението е с продължителност два семестъра /60 кредита/ в редовна и задочна форма на обучение. Кандидатите трябва да имат завършена бакалавърска степен в НСА или друго висше училище.

Подаване на документи за магистърската програма "Младежки дейности и спорт":
  • за незавършили Национална спортна академия и специалност "Физическо възпитание" в други университети в страната: 25. 08. 2014 г. - 05. 09. 2014 г.
  • за завършили Национална спортна академия: 29. 09. 2014 г. - 17. 10. 2014 г.

Документите се подават в Ректората на НСА, Студентски град.
Повече информация за новата програма, можете да откриете ТУК http://www.nsa.bg/bg/page,1572