ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Добро управление в спорта

АРБС представи европейската политика в спорта пред ученици от 57 СУ Св. Наум Охридски
23.10.2020 г.
На 23 октомври 2020, по покана на Златка Атанасова – преподавател по философски цикъл и при спазване на противоепидемичните мерки, Асоциация за развитие на българския спорт запозна учениците от 12ти клас на 57 СУ „Св. Наум Охридски“ с политиките на Европейския съюз в сферата на спорта. Учениците се запознаха с основната нормативна уредба в сектора, значението и приоритетите на спорта, реализираните до момента дейности след създаването на предпоставки за общоевропейска спортна политика, както и бъдещите такива, които са планирани в следващата Многогодишна финансова рамка на Съюза 2021-2027. Представени бяха и възможностите, които програма Еразъм+ открива пред бъдещите спортни специалисти и предизвикателствата, пред които сектор спорт се изправя с оглед на борбата с допинга и манипулирането на резултати в спорта, превенция на корупцията и утвърждаване на доброто управление.

Бъдещите спортни лидери бяха запознати и с резултатите по проект Добро управление в спорта /#GoodGovernanceSport/, координиран от Асоциация за развитие на българския спорт, който има за цел да намери начин за анализиране, събиране и промотиране на добри практики за подходяща видимост на взети и направени решения, отговорни органи и прозрачност на спортните организации в Европа и държавите-партньори по проекта. До момента бяха реализирани обширно проучване на интернет страниците на 56 спортни организации на национално и Европейско ниво, целящо да установи до каква степен спортните структури гарантират прозрачност на взетите решения и финансовите операции и онлайн обучение за спортни специалисти, което има за цел да ги запознае с базовите принципи на добро управление. Пълна информация за данните от изследването и за онлайн обучението са налични на страницата на проекта www.eusport.org/GoodGovernance (Английски език).