Проект: Доброволчество за знания

Седмица до старта на Доброволчество за знания
30.07.2015 г.
Остава малко повече от седмица до старта на проект “Доброволчество за знания", финансиран по програма „Еразъм+”, дейност К1 – мобилност на младежки работници, който ще бъде домакин на 41 младежки работници от 10 държави в цяла Европа. Проектът има за цел да запознае участниците и обществеността със значимостта на доброволческата дейност като средство за придобиване на нови знания и умения.
Обучителният семинар, който ще се проведе в периода 09 – 16 август 2015, в който ще вземат участие представители на България, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Испания, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, ще поднесе нови идея за това как да се осигурят на младите хора необходимите знания и умения за заетост, чрез доброволчески дейности. Събитието се срещне с младежките работниците с вземащите решения от правителствени и неправителствени структури, както и с мениджъри на международни компании. Във взаимното общуване с тези експерти, с практически посещения в спортни обекти и младежки центрове, чрез неформално обучение и запознаване с методологията на обучението чрез спорт (http://www.moveandlearn.org/) като инструмент за овластяване на младежи, участниците ще имат интензивна работна седмица в София.

Основната цел на проекта е да се даде възможност на младите хора / младежките работници да бъдат овластени с новаторски начин за придобиване на знания и умения, с помощта на доброволчеството. Целевата група е фокусирана върху доброволчеството в спорта, като иновативен подход за включване на повече млади хора в пазара на труда, чрез натрупване на реални умения и по този начин да им бъдат предоставени повече възможности за заетост. Трансфера на добри практики между Западна и Източна Европа, както и идеите, които участниците ще се споделят по време на проекта, ще дадат възможност за намиране на алтернативни методи за борба с безработицата сред младите хора чрез създаване на възможности за самостоятелна заетост и заетост чрез доброволческа дейност.

Екипът на „Асоциация за развитие на българския спорт” и международните обучители - Сорин Buruiana (Дания / Румъния) и Йоана Сандулеску (Румъния) са развълнувани от предстоящото събитие и нямат търпение то да стартира.