Проект: SPORTolerance

ФИНАЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ #SPORTOLERANCE СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ
02.05.2022 г.
В периода 01–04 май 2022 г. в София, България, се проведе финалната среща на инициативата #SPORTolerance, която събра партньорите от Белгия, Босна и Херцеговина, България и Кипър, които през последните две години работиха заедно за да постигнат толерантност и солидарност чрез спорт. По време на целия проект в страните партньори бяха реализирани различни международни и национални действия, целящи да дадат възможност на спортните експерти и организации да използват спорта, като мощен инструмент за положителна промяна в нашите общества. Цялостният опит и споделен ноу-хау са събрани в практическия наръчник на проект #SPORTolernace „Спорт за насърчаване на толерантността”, който можете да изтеглите от тук: https://sportolerance.com/sportolerance-outputs/.
Проект #SPORTolerance дойде в момент, когато Европа е изправена пред икономически затруднения, миграционни потоци, тероризъм, опасен възход на популизъм, ксенофобска реторика, екстремизъм и други явления, които тестват нашите демокрации и разклащат доверието на обществото към държавните и международните институции. Въпреки, че радикализацията може да се случи на всяка възраст, младите хора в търсене на чувство за принадлежност, цел в живота или идентичност могат да бъдат особено незащитени. Младите хора също са една от най-мобилните и динамични групи от населението, имащи разнородни възможности за взаимодействие с лица от различен културен произход.

Проект #SPORTolerance цели да допринесе за по-нататъшното развитие на човешкия капацитет в спорта чрез реализиране на набор от мобилности за спортни треньори, които включваха както образователни модули, така и модули за обмен на добри практики в областта на използването на спорта за предотвратяване на радикализация и изграждане на толерантност и солидарност. Проектът използва и доразви в областта на толерантността и солидарността, неформалната образователна методология Обучение чрез спорт /ОЧС/, която е илюстрация на използването на спорта като средство за учене и по този начин бяха предприети стъпки за развиване на спорта извън самата спортна дейност. Подходът на ОЧС в контекста на образованието, въз основа на неформалното образование, ученето чрез опит и активното участие, е концептуален модел и практическо средство за обучение. Дейностите по тази методология подпомагат и обогатяват неформалните процеси на обучение в младежкия сектор и осигуриха на участващите спортни треньори нови умения и инструменти, които те да използват ежедневно. ОЧС методологията (официален ресурс на Salto) е структуриран педагогически неформален образователен подход, който ползва като инструмент спорт и физическа активност и се отнася до развитието на ключови компетенции на лица и групи от хора, за да допринесе за личностното развитие и устойчивата социална трансформация с основна цел - активно гражданство.

Практическият фокус на проекта бе да развие умения и знания чрез образователна мобилност на спортните треньори, за да им даде възможност да работят с млади хора в неравностойно положение и в риск от радикализация. Чрез увеличаване на възможностите за социално включване и предоставяне на равни възможности за младежи в неравностойно положение, изложени на риск от радикализация и предоставяне на иновативни методи, проектът #SPORTolerance направи положителна промяна в Белгия, Босна и Херцеговина, България и Кипър.

Настоящото малко съвместно партньорство осъществи различни дейности на местно, национално и международно ниво; съсредоточи се върху трансфера на знания чрез образователните способности на спортните треньори, насърчаването и споделянето на добри практики в областта на предотвратяването на радикализацията и насърчаването на толерантността и солидарността чрез спорта. #SPORTolerance добави към съществуващите знания, ноу-хау и практики чрез пряко и косвено участие на спортни организации и лица, участващи в проектните дейности и резултати. Всички дейности, които бяха реализирани по този проект са достъпни и могат да бъдат използвани като ООР (отворени образователни ресурси) за всички заинтересовани страни на уебстраницата на проекта: www.sportolerance.com.

СЛЕДНИТЕ РЕЗУЛТАТИ БЯХА РАЗРАБОТЕНИ ЗА ДА БЪДАТ ПОСТИГНАТИ ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
• Издание Обучение чрез спорт „Спорт за насърчаване на толерантността” с нови неформални образователни дейности, фокусирани върху борбата с радикализацията чрез спорт и насърчаване на толерантността и солидарността;
• Овластени спортни треньори в 3 държави от ЕС и 1 от Западни Балкани, които да работят усилено срещу радикализацията и за насърчаване на толерантността и солидарността;
• Млади хора в неравностойно положение, изложени на риск от радикализация, включени в различни и иновативни спортни дейности с въздействие върху образованието.

ПРОЕКТ #SPORTOLERANCE Е СЪ-ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СЕ РЕАЛИЗИРА ОТ КОНСОРЦИУМ ОТ:
• Координатор: България, Асоциация за развитие на българския спорт – (www.bulsport.bg)
• Партньор 1: България, Школа по лека атлетика Дарко Тийм – (https://darkoteam.com/)
• Партньор 2: Белгия, The Charity Game (TCG asbl) – (www.thecharitygame.be)
• Партньор 3: Босна и Херцеговина, Bosnian Representative Association for Valuable Opportunities (BRAVO) – (https://bravo-bih.com/)
• Партньор 4: Кипър, Social Policy and Action Organization – (www.socialpolicyaction.org)