Проект: СпортИграция

АРБС с одобрен проект "СпортИграция" по програма Еразъм+
15.12.2015 г.
Идеята за проект „СпортИграция” се роди от младежите, които бяха обучени през последните години да използват методологията „Обучение чрез спорт”, които наблюдавайки проблемите, изявиха желание да споделят опита си по проблема и да достигнат до повече хора, с акцент върху хора, които имат необходимите инструменти да приложат подобни практики на национално ниво.
По данни на Върховен комисариат на ООН за бежанците 3 982 439 са гражданите, които са засегнати от насилието в Сирия. Европа усеща все по-силно последиците от този конфликт и има остра необходимост да предприеме мерки и изготви политики за интеграция на влизащите в територията й. През 2013 г. броят на потърсилите закрила в Република България надхвърли 7000, което е с над 5 пъти повече от 2012 г. и десетократно повече от предходните години.

С представяне на добри практики и подготвяне на списък с мерки за интеграция, използвайки универсалния език на спорта, обсъждане на възможностите за интеграция – култура, език, религия чрез използване на спортни дейности. В обсъжданията по време на проекта смятаме, че могат да се спомогне за интеграцията на бежанците в обществата ни, като това ще доведе до намаляване на тежестта на социалните системи, адаптацията на пазара на труда, трудното им приемане от обществото, престъпността.

Чрез взаимодействие между младите хора (младежи, обучени да работят по методологията „Обучение чрез спорт”, активни младежи в обществото ни, младежи от бежански групи) и взимащите решения (национална и местна власт, неправителствени организации, работещи по темата) и използвайки спорта като инструмент за обучение, с проект „СпортИграция” имаме за цел да окажем влияние върху политическите процеси, посредством диалог между горепосочените страни. Имаме за цел младите хора, участващи в проекта, да приемат ролята на посланици на добри практики и да бъдат овластени да защитават активната си гражданска позиция по темата за интеграцията чрез спорт. Планираме споделяне на добри практики за интеграция чрез спорт от страни-членки на ЕС, както и от водещи държави като САЩ, Канада и Австралия.

Събитието ще даде възможност за младите хора, които участват да дадат предложения и идеи за интеграция чрез спорт, култура, изкуство, което ще повиши гражданската им активност и ще ги направи съпричастни към актуалните проблеми в Европейската общност. От друга страна, взимащите решения на различни нива в България ще могат да обсъдят, съвместно със свои колеги и с младите хора възможни решения за интеграция.

Целта ни е чрез този проект да повлияем и привнесем иновация в политиките за интеграция на бежанците чрез спорт, с акцент на младежите сред тази група. Като резултат, проекта ще излъчи списък с мерки, които да бъдат предоставени на взимащите решения, за да могат да бъдат приложени на практика.

Целевата група, с която ще работим ще бъде младежи на възраст между 16 и 30 години с различни интереси, опит и образование, които имат гражданска позиция по темата за интеграцията и/или интеграцията чрез спорт, включително представители на бежанската общност. В „СпортИграция” ще бъдат включени и отговорници за политиките от различни ведомства, имащи отношение към темата, граждански организации, местна власт.
Програмата на мероприятието ще включва пространство за обмяна на опит и идеи между младите хора и експерти и отговорни за политиките в сферата. Събитието ще бъде водено и фасилитирано от признати експерти и отговорни за взимането на решения, а обучителните и дискусионни дейности ще бъдат допълвани от комуникативни, социални и спортни игри. Чрез изграждането на неформална и креативна обстановка, участниците ще бъдат стимулирани да дебатират по различни теми. Експертите и отговорните за политиките лица ще имат възможността да променят гледната си точка според мненията и нуждите на младите хора по проблемите на интеграцията в обществото ни.

Проекта е финансиран по програма „Еразъм+” на Европейската комисия, ключова дейност 3 - „Подкрепа за реформиране на политиките”.