Проект: PLAY’IN TOGETHER

ПРОЕКТ PLAY’IN TOGETHER БЕ ПРЕДСТАВЕН ВЪВ ФИНЛАНДИЯ
11.02.2022 г.
В периода 07-11.02.2022 г. по време на мобилността на академичния състав на Еразъм+, Стефка Джобова, д-р и Ивелина Кирилова, д-р, допълниха образователната програма на студентите от спортния факултет на Университет Хаага-Хелия (https://www.haaga- helia.fi/en/about-haaga-helia) – Финландия, кампус Виерумаки, с материалите и практиките, разработени в рамките на проект Play'In Together.
Проект Play’In Together разчита на иновативен метод на преподаване, разработен от PLAY International: Playdagogy. Той има за цел да използва спортните игри като образователна среда, за да третира по друг начин чувствителни теми. Тя позволява на децата да се учат и да растат, докато играят и се забавляват.

Play International и Европейските институции имат общ приоритет: социално приобщаване и равни възможности в спорта на Европейско равнище. Този приоритет вече беше в основата на пилотния проект „Ценности на олимпизма“. Всъщност тя е мощен лост, който допринася за личното развитие на децата, насърчава здравословен живот и ги учи да споделят, толерират различията помежду си и да работят колективно за постигане на цели. Днес, PLAY International и Комитета на Олимпийските игри в Париж 2024 се възползват от тази вдъхновяваща инициатива.

Проектът на Еразъм + Спорт, координиран от екипите Play International, се развива в тази посока, като подкрепя европейското общество за по-голямо включване на всички хора с увреждания благодарение на популяризирането на олимпийските, параолимпийските и европейските ценности в спортните игри.

Всъщност, разнообразието, животът заедно и срещата с хора с или без увреждания, трябва да бъдат в основата на всяко приобщаващо общество. Нашият проект има за цел, от една страна, да насърчи промяната в нагласата на хората с увреждания (конкретна цел 1), а от друга - да предложи дейности, адаптирани за деца с увреждания, да укрепят самочувствието си (SO2). И накрая, проектът също така иска и преди всичко да позволи на всички деца, без изключение, да участват заедно в едни и същи игри (SO3). Следователно участниците в обучението ще бъдат обучени да осъществят тези дейности, заедно с публика и деца с или без увреждания, както и взаимодействията, които трябва да бъдат създадени между тях.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТ PLAY’IN TOGETHER

ОСНОВНА ЦЕЛ

Европейското общество става все по-приобщаващо за всички хора с увреждания благодарение на популяризирането на олимпийските, параолимпийските и европейските ценности в спортната игра.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

• Европейската младеж прави промяна в мисленето на хората с увреждания чрез практиката на социално-спортни дейности;
• Децата с увреждания се насърчават, оценяват и осъзнават потенциала си чрез практикуването на социално-спортни дейности, пренасящи параолимпийски, олимпийски и европейски ценности;
• Положителните взаимодействия и приятелството между европейските граждани са в основата на техните притеснения, спортните игри се превръщат в силна връзка, обединяваща публика с или без увреждания.

ЦЕЛЕВА ГРУПА
• 4 300 деца на интервенционна страна, т.е. 25 800 деца за всичките 6 държави (5 ЕС + Косово);
• 21 треньори, обучени от Play International от страна партньор, т.е. 126 обучители за всичките 6 страни;
• 190 професионалисти в областта на образованието, обучени от тези преподаватели, в училища и извън училище, от страни партньори, за общо 1 140 души.

ДЕЙНОСТИ (ПРОВЕДЕНИ ЗА 30 МЕСЕЦА):

Платформа, създадена и достъпна по време на целия проект.
Проектът предлага създаването на дигитална образователна платформа, адаптирана и лесно достъпна. Библиотеката на съдържанието и средствата за мониторинг и оценка на дейностите предлагат основно курс за електронно обучение, завършен с мобилно приложение. Също така ще позволи на партньорите да обменят помежду си и да изградят мрежа от практици в европейски мащаб.

Проучвания, проведени и представени от университетски партньор, специализиран в областта на образованието, спорта и уврежданията.
• Ще бъде извършено се изследване, за да се разберат специфичните нужди на децата с увреждания, тяхното двигателно и психическо развитие, причините за лошото ежедневие и липсата на самочувствие на тези деца. Това проучване ще бъде основата за установяване на ориентациите на спортните игри, които ще бъдат създадени, вдъхновени от олимпийските (напр. високи постижения) параолимпийски и европейски ценности.
• В началото на третата фаза на проекта се прави диагностика, за да се идентифицират релевантните теми, които насърчават климата на сътрудничество и сближаване между деца на възраст от 6 до 12 години, независимо от тяхното положение. Тази диагноза ще позволи създаването на смесени спортни игри (включително деца с или без увреждания), съфинансирани за фаза 3.

3 срещи за съвместно създаване, съответстващи на трите фази на проекта
Тези срещи ще се състоят в съвместното създаване на Playdagogy сесии, които оживяват олимпийските, параолимпийските и европейските ценности. Те ще се основават на проучванията, изготвени преди това от университетския партньор.
• Спортните игри, специфични за промяната на нагласите относно уврежданията, ще бъдат адаптирани към националните реалности на страните партньори (по време на фаза 1). Тези игри ще бъдат тествани преди разполагането им и адаптирани към извънкласната среда.
• Спортни игри, пригодени за деца с увреждания, ще бъдат създадени от тематични партньори (по време на фаза 2). Тези игри ще бъдат тествани преди разполагането им и адаптирани към специализирани институции.
• Смесени спортни игри (включително деца с или без увреждания) ще бъдат създадени като част от фаза 3. Тези игри ще бъдат тествани преди разполагането и адаптирани към училища и специализирани институции.

Обучение на треньори от екипа на Play International
Треньорите, членове на оперативните партньори, ще бъдат обучени по метода на Playdagogy, за да могат лесно да проведат спортни игри по темите, създадени по време на този проект.
Те също така ще бъдат обучени да следят спортните сесии в областта с деца и да наблюдават провеждането на дейностите (качествено и количествено).

Треньорите във всяка държава са обучени
По време на всяка фаза на проекта, оперативните партньори ще съберат в съответните си страни съответните образователни специалисти (учители, треньори на спортни клубове или специалисти по адаптиран спорт). Те ще бъдат обучени по метода на Playdagogy за провеждането на спортни игри.
Обучението ще бъде налично и онлайн, като онлайн платформа.

Изпълнение на социално-спортни дейности с деца и последващи действия (лице в лице и онлайн)

Националните треньори, занимаващи се с разглежданите теми, осъществяват социално-спортни дейности:
• С детска публика без увреждания (фаза 1);
• С детска публика с увреждания (фаза 2);
• Със смесена публика, събираща деца в ситуации, с или без увреждания (фаза 3).

Тези практици попълват инструментите за проследяване на дейностите и ще бъдат анализирани от Play International.

Проучвания за Капитализация и Разпространение
В края на проекта се прави проучване с капитализация. Това проучване определя проектното и образователното инженерство и тяхното положително въздействие.
Ще бъде разработено и проучване за разпространение, което ще използва опита и ноу-хау, придобити по време на проекта. Това проучване ще послужи като основа за разгръщането на метода от партньорите, отговарящи специално за разпространението, до други национални институции и до други страни от Европейския съюз.

Финално събитие.
Заключителното събитие обединява всички европейски партньори, участвали в проекта, от създаването до завършването. Също така обединява голям брой хора, обучени по този метод, от различни организации в 5 европейски страни и Косово. Това събитие ще се фокусира върху осъществяването на сесии за педагогика с деца със и без увреждания от училищата и спортните клубове в държавата домакин. Също така, като обедини всички участници в проекта, като даде думата на някои от тях на специално организирана конференция, събитието ще позволи обмен на опит, предаване на умения и разпространение на идеи и капитализация на опита и ноу-хау, натрупани по време на проекта.

ПАРТНЬОРИ

ВЪВ ФРАНЦИЯ:
• PLAY International: координатор по проекта;
• Министерство на Образованието Versailles Rectotat: дейности в училищата;
• Организационния комитет за Олимпийските игри през 2024: партньор, занимаващ се с разпространението на проекта.

В БЕЛГИЯ:
• Университета в Льовен-Лимбург: партньор, специализиран в научните изследвания в областта на спорта, образованието и уврежданията. Ще отговаря за провеждането на проучвания, извършване на диагностика, подпомагане на прилагането на проучвания на въздействието на дейностите с деца.

В БЪЛГАРИЯ:
• Асоциация за развитие на българския спорт (АРБС): извънкласни дейности.

В ШВЕЦИЯ
• Европейска спортна неправителствена организация (ENGSO).

В АВСТРИЯ:
• Европейският Параолимпийски Комитет: партньор, отговарящ за разпространението на проекта.

В ЧЕХИЯ:
• Национален Олимпийски Комитет.

Трябва да се отбележи, че Косово, като шеста страна партньорка, която не е член на ЕС, ще участва в проекта, като мобилизира Националния олимпийски и параолимпийски комитет, отговарящ за провеждането на дейности в училищата или клубовете.

Проект PLAY’IN TOGETHER е съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския Съюз.