Проект: EU Be Active! (EUBA)

АРБС партньор в проект EU Be Active! (EUBA) по програма Еразъм+ Спорт
12.01.2015 г.
Асоциация за развитие на българския спорт е партньор в проект EU Be Active! (EUBA) – ЕС Бъди активен! по програма «Еразъм+» - Стратегически партньорства в сферата на спорта. Съвместно със сродни организации от Турция, Испания, Полша, Литва и Латвия, с редица мероприятия ще работим за прилагането на Насоките на ЕС за физическа активност.Настоящия проект има за цел да спомогне за:
  • Спортните организации да са в състояние да предоставят дейности и събития, атрактивни за всички и да насърчи комуникацията чрез спорт между хора от различни социални групи, с различни възможности, независимо за култура, националност, религия, раса и пол.
  • Спортните организации в сътрудничество с училищата и местните административни органи (общини) да могат да създават и прилагат практически базирана и икономически ефективна стратегия за повишаване на осведомеността за необходимостта от физическа активност като средство за превенция, насърчаване на здравословния начин на живот и мотивацията за личностно развитие. Тази стратегия трябва и ще бъде на разположение на учители по физическо възпитание, треньори, мениджъри на спортни и развлекателни клубове и спортни центрове, които да го използвате в ежедневната си дейност.
  • Предоставяне на информация за физическа активност, кой е най-добрият начин да стане тя част от ежедневието ни и да промени начина на живот не само в класически, но и (това е адресирано именно към младите хора) в иновативен начин и ще бъде на разположение на учителите по физическо възпитание, преподаватели, ръководители на спортни и развлекателни заведения и спортни центрове, също така и на медийни специалисти.
  • Информацията за физическа активност може и трябва да бъде съчетана и илюстрирана с практически примери и обяснения. Проекта предполага и ще се опита да докаже, че спортът може да бъде инструмент за повишаване на мотивацията за личностно и социално развитие, може също така да се осигури процеса на социализация, увеличаване на толерантността и взаимното уважение между различни раси, култури, религии и социални групи.

Настоящия проект ще се фокусира върху младите хора на възраст 11-15 години, за предпочитане са тези млади хора, които имат проблеми, свързани с материално положение на семействата им, семействата, които се разделят, деца, които имат проблеми с образованието и намирането на своето място в обществото. Те имат ограничен опит в разнообразни дейности за младите хора, тяхната заобикаляща среда не може да предложи нищо привлекателно за свободното им време и да ги мотивира правилно. Чрез проекта те могат да осъзнаят, че е възможно да прекарват времето си по по-различен начин и могат да бъдат добри в различни дейности.

Проекта е иновативен, защото:
1. Ще обедини академични и неформални методи. Официални часове по физическо възпитание ще бъдат комбинирани с неформални физически дейности след училище.
2. Официални академични предмети ще бъдат комбинирани с физическо възпитание уроци / неформални физически дейности (спорт + биология, спорт + изкуство, спорт + история, спорт + психология, спорт + IT и т.н.).
3. Младите хора ще бъдат запознати с практическите аспекти на физическата активност - защо например музикант се нуждае от спорта, защо офис служителите се нуждае от физическа дейност и това, което се случва, когато нивото на физическа активност е ниска.
4. Партньорите по проекта ще тестват избраните методи на работа и според резултатите от теста и според тяхната уникална ситуация и нужди ще бъдат разработени конкретни стратегии за работа. Тези стратегии ще бъдат тествани във всички страни по проекта, ще бъде измерено въздействието и качеството и ще бъдат обобщени изводи. Като краен резултат ще бъде предложена стратегия за повишаване на нивото на физическа активност и развитие на личността.
5. Училища (академично образование), спортни клубове и асоциации (неформални дейности), както и обществени орган (община) ще работят заедно, за да се създаде една стратегия за повишаване на нивото на физическа активност като средство за насърчаване и предотвратяване на здравословни проблеми и мотивиране на младите хора за личностното развитие.

Очаква се, че младежите - участници в проекта да:
1. Станат по-активни физически;
2. Променят отношението си към здравословния начин на живот от негативна / неутрална към положителна насока;
3. Ще могат да използват физическа активност в ежедневието си
4. Ще бъдат наясно за необходимостта от развитието на личността, ще могат да открият нови неща и да намерят нови области на интерес;
5. Ще повишат нивото на толерантност и ще разберат, че "различни" не означава "по-лошо" или "заплаха", а по-скоро "нова възможност", "нов опит" и т.н.;
6. Ще подобрят знанията си по чужд език;
7. Ще намерят нови приятели и да открият радостта на комуникацията, сътрудничеството и приятелството;
8. Ще разберат, че възрастните могат да бъдат и приятел и има "някои полезни неща", които те могат да преподават;
9. Ще намерят нови научни и образователни неща чрез игра;
10. Ще осъзнаят предимствата от неговите / нейните собствени промени и ще насърчават родителите и приятелите на същите промени;
11. Ще станат добър пример за подражание.

Очаква се също така, участващите организации да:
1. Станат по-опитни в предоставянето на дейности и събития атрактивни за всички и насърчаване на контактите между хората от различни социални групи и с различни способности, независимо от раса, религия, пол, националност и т.н.
2. Да се докаже и да се покаже, че спортните организации могат да бъдат добри в превенцията и промоцията на здравето;
3. Да се докаже, че спортните организации в сътрудничество с училищата и местните административни органи (общини) могат да създадат и прилагат практическа и икономически ефективна стратегия за повишаване на нивото на физическа активност като средство за насърчаване и предотвратяване на здравословни проблеми и мотивиране на младите хора за личностното развитие.
4. Да покажат, че информация за физическа активност може и следва да се предоставя не само в класически, но и по иновативен начин.
5. Да потвърдят, че информацията за физическа активност може и трябва да се съчетае и илюстрирани с практически примери и обяснения.
6. Да подобрят международното сътрудничество и капацитета си за управление на проекти.
7. Да намерят нови лоялни партньори и да развият идеи за бъдещи проекти, може би дори и за нови издания на Euba
8. Да се запознаят с други организации в родните си страни, и в чужбина.
9. Да засилят у децата доверие в училищата, спортните клубове и други неправителствени организации, както и във възрастните.
10. Да допринасят за прилагането на насоките на ЕС за физическата активност и чрез разработване на добри практики за употреба да помагат други организации.