Проект: RINMSASFT

АРБС ПРОВЕДЕ СЪБИТИЯ ПО ПРОЕКТ RINMSASFT
13.04.2022 г.
В периода 12-13.04.2022 година, в Национална спортна академия “Васил Левски“, Асоциация за развитие на българския спорт проведе редица популяризиращи събития по проект „Re(IN)novating Marketing Strategy Across Semi-professional Female Teams” (RINMSASFT)“, в които взеха участие студенти, треньори и спортни специалисти. В тях бяха представени резултатите постигнати до сега в проекта, обсъдени бяха теми фокусирани върху нуждите необходими за засилване на компетенциите на мениджърите на полу-професионални женски спортни отбори, чрез процес на повишаване на уменията, знанията и компетенциите свързани с маркетингови, комуникационни и видими стратегии.
Проектът следва специфичния приоритет за съвместно партньорство по програма Еразъм+, свързан с насърчаване и подкрепа на доброто управление в спорта с конкретен акцент върху основния приоритет за насърчаване и засилване на равенството между половете в спорта.

RINMSASFT ЩЕ ОТГОВОРИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ НУЖДИ ЧРЕЗ:
• Международно, комбинирано проучване, насочено към идентифициране на нуждите на професионалните мениджъри на женски отбори в областта на спортния мениджмънт, картографиране на секторни заинтересовани страни като женски спортни клубове, национални женски спортни федерации и идентифициране на спонсори и съществуващи най-добри практики в маркетинга , стратегии за комуникация и видимост;
• Международно изследване за идентифициране на съществуващия пейзаж на професионалните профили на маркетинговите мениджъри в областта на спорта. Резултатите от изследването ще бъдат представени на оценка относно потенциалната интеграция, подобрения и модификации на уменията, знанията и методите в светлината на особеностите и нуждите на целевите женски екипи, за да се постигне крайният резултат, който ще бъде „Техническа учебна програма на маркетингов мениджър на женски спортни отбори“;
• Тренировъчен формат „Прилагане на маркетингови стратегии в областта на спорта“ (ПМСОС) за мениджъри на отбори, фокусиран върху маркетинговата стратегия, насочена към повишаване на конкуренцията и привлекателността на потенциалните спонсори на отбора. Тренировъчния формат ще бъде тестван чрез местни пилотни дейности (по една за всяка държава партньор). Тренировъчния формат ще бъде проведен чрез кръстосан анализ и съпоставяне между нуждите за повишаване на квалификацията на мениджъри на полу-професионални женски отбори и разработване на техническа офлайн и онлайн маркетингова стратегия, базирана на методологична рамка;
• Уеб платформа „Маркетингова комуникация за полу-професионални спортни мениджъри“, съдържаща цифровизацията на формата за обучение, както и специфичен раздел, в който всички мениджъри на полу-професионални отбори могат да имат достъп до предоставен екип от успешни мениджъри на спортен бизнес, както и маркетингови експерти, действащи като вдъхновяващи модели с цел допълнително усъвършенстване на компетенциите, знанията, уменията и нагласите, придобити по време на пилотната дейност.

Електронните модули ще бъдат специфични за всяка тематична глава от формата на обучение и по-конкретно: Дигитални умения за спортни мениджъри, Управление на спортни събития, Маркетинг и комуникация в областта на спорта, Стратегии и механизми за финансова устойчивост на спортните организации, Добри стратегии за управление и многостранно финансиране. Освен това, уеб платформата ще съдържа иновативен раздел, в който потребителите, завършили програмата за електронни модули, ще могат да се сдобият с начален план за маркетингова стратегия, насочен към състоянието на техния отбор, съдържащ:
• Комуникационна маркетингова стратегия за масови медии;
• Маркетингова комуникационна стратегия за социални медии;
• Стратегическо планиране на промоционални спортни събития;
• Стратегическо планиране на събития/дейности за многократно финансиране.

Чрез всички предложени иновативни резултати, както и благодарение на иновативния аспект за включване на заинтересованите страни във фазата на разпространение, проектът предлага постигане на успех, а устойчивостта на инициативата ще бъде гарантирана на по-високо ниво в Европа.

Проект RINMSASFT е съ-финансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз.