Проект: EnterpreNEETs

ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ ENTREPRENEETS СЕ ПРОВЕДЕ В БЕРЛИН
21.04.2023 г.
На 21 април 2023, в Берлин, Германия се проведе междинна среща в рамките на инициативата EntrepreNEETs, която събра националните координатори от България, Германия, Италия и Словакия, като представляващ Асоциация за развитие на българския спорт беше Йоанна Дочевска – председател на УС на АРБС. EntrepreNEETs е стратегическо партньорство в областта на младежта, което има за цел да даде възможност на младите жени NEETs (лица, които се намират извън системите на заетост, образование или обучение), като им предостави предприемачески умения в областта на социалното предприемачество, междукултурната комуникация, управлението на проекти и ИКТ (информационни и комуникационни технологии).
Проектът има за цел да се бори със следните две предизвикателства аспекта: силната представеност на жените в категорията NEET и липсата на жени предприемачи. Основната стратегия, която ще бъде приложена за постигане на тази цел, е да се предоставят на младежките работници инструменти, базирани на неформалното обучение (NFE). По този начин проектът ще бъде обмен на добри практики, насочени към създаване на инструментариум, който може да се използва в целия ЕС за насърчаване на предприемачеството. Това ще се постигне, като предприемачеството се използва като рамка за компетенции (и се работи върху основните 3: „идеи и възможности“, „ресурси“ и „в действие“. Следните цели на EntreComp са в обхвата на проекта: „Искам да мобилизирам“ и „Искам да създам стойност“. Те ще бъдат постигнати чрез вдъхновяване на млади жени NEET да преследват кариера в света на предприемачеството.

Целите на проекта са:
1. Развитие на предприемачески умения на жените NEETs.
2. Намаляне на броя на жените, принадлежащи към групата NEET.
3. Увеличаване на броя на жените предприемачи.
4. Повишаване на преподавателските способности на младежките работници в областта на предприемачеството.

Дългосрочният краен резултат от EntrepreNEETs е развитието на предприемачески умения на младите жени, принадлежащи към групата NEET, и следователно, за увеличаване на тяхното социално включване. Събирането на добри практики от Консорциума от партньори в първоначалното проучване ще доведе до създаването на инструментариум, който ще може да бъде внедрен във всяка младежка организация, работеща с подобна целева група. Осезаемите резултати, които ще бъдат разработени чрез комбинация от NFE методи, ще бъдат както следва:
• Основната целева група на EntrepreNEETs са жени NEET на възраст 15-29 години. Нуждите на тази група ще бъдат адресирани чрез предоставяне на образователни инструменти на младежките работници, които работят с тях. Следователно младежките работници ще бъдат втората целева група на проекта.

Според данните на Евростат младите хора, които не са включени в образование, обучение или заетост (NEETs) в ЕС представляват 16,4% от 20-34-годишните в Европейския съюз през 2019г. Има значителни разлики в националните средни стойности между държавите, като най-висок процент се наблюдава в Италия (27,8%). Тази неактивност на младите хора, макар и да не е ново явление, има важно въздействие върху европейските икономики и върху благосъстоянието на хората. Променливите нива на NEETs в ЕС-28 могат да бъдат обосновани с циклични икономически фактори, но съществува и структурен проблем, тъй като пазарът на труда дискриминира нискоквалифицираните профили. Кризата на пазара на труда, създадена поради пандемията от COVID-19, влоши ситуацията още повече, което доведе до рязко растяща безработица сред младите хора в повечето европейски страни. Освен това наличните възможности за образование и обучение не са добре адаптирани към нуждите на NEET или младите хора като цяло.

EnterpreNEETs е съфинансиран от програма Еразъм + на Европейския съюз.