Проект: Empowering Women Athletes

ВЪПРОСНИК EWA - EMPOWERING WOMEN ATHLETES
17.02.2022 г.
Проект “EWA - Empowering Women Athletes: Tackling Feminine Abuse, Violence and Discrimination in EU Sports Clubs (Овластяване на жените спортисти: борба с насилието над жени и насилието и дискриминацията в спортните клубове в ЕС ), има за цел да създаде обучителни материали, стратегии и инструменти за овластяване на жени спортисти, да изследва моментното състояние и добрите практики в борбата с насилието срещу спортистки, както и провеждане на обучителен курс за ролята на спортните професионалисти в борбата с насилието и дискриминацията срещу жените в спорта.
Проектът също така има за цел да се противопостави на злоупотребите, насилието и тормоза, насочени към жените спортисти в спортните клубове на ЕС, чрез всеобхватен подход, който обединява минали и настоящи усилия и сили за борба с този проблем, за да подсили цялостните системи за управление на спорта, които да се заемат с него. Проектът също така се стреми да подкрепя стратегическите политики на Европейския съюз в областта на социалното включване и равните възможности на жените и по специално на атлетките, в основата на което стоят физическата активност и здравословния начин на живот.
Под текста ще откриете въпросник, част от проект „EWA - EMPOWERING WOMEN ATHLETES“, който има за цел да събере и анализира информация относно превенцията и противодействие на насилието, злоупотребата, тормоза и дискриминацията, насочени към жените в спорта в България от всички заинтересовани среди. Информацията, която споделяте и вашата самоличност са строго поверителни. Получените данни ще бъдат използвани за отчета на проекта и не съдържат цифри или знаци, които да идентифицират Вашата самоличност.

Вашето доброволно участие в изследването е от съществено значение. Можете да се оттеглите от него по всяко време.- ВЪПРОСНИК Empowering Women Athletes – EWA