Проект: Academy of Youth Worker 2.0.

АРБС Е ПАРТНЬОР В ПРОЕКТ АКАДЕМИЯ ЗА МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ 2
20.04.2022 г.
Проектът е продължение на успешната инициатива „Академия за младежки работници“, в рамките на която бе изготвена програмата за работа с младежи и създаване на НПО.
ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
• Да помогне на младежки организации от Полша, България, Гърция и Македония да развият своите институции, с фокус върху онлайн инструментите, финансите и маркетинга;
• Изграждане на специфична мрежа от младежи и младежки институции в нашите региони;
• Разпространение на дейностите, които младежките организации предлагат, сред младите хора и мотивирането им да се присъединят към тях.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
• Увеличаване на знанията и уменията, свързани с употребата на онлайн инструменти, на младежките лидери и младежките организации от Полша, България, Гърция и Македония;
• Увеличаване на знанията и уменията, свързани с изготвянето и приложението на финансови и маркетингови стратегии, на младежките лидери и младежките организации от Полша, България, Гърция и Македония;
• Увеличаване на знанията и уменията, свързани с ефективните начини за комуникация със заинтересованите страни и различни методи за популяризиране, на младежките лидери и младежките организации от Полша, България, Гърция и Македония;
• Увеличаване на знанията и уменията, свързани с другите начини за финансиране на организацията, освен проектите, на младежките лидери и младежките организации от Полша, България, Гърция и Македония;
• Увеличаване на знанията и уменията, свързани с младежката ангажираност, на младежките лидери и ръководителите на младежки организации от Полша, България, Гърция и Македония;
• Изграждане на младежка мрежа с минимум 100 членове.

ЦЕЛЕВА ГРУПА:
Младежки лидери, младежки педагози, работещи в различни организации и ръководители на младежки организации, които искат да увеличат своите знания и умения.

РЕЗУЛТАТИ:
1) Нова, иновативна програма „Академия за младежки работници 2“;
2) Виртуална ескейп стая с казуси, които трябва да бъдат разрешени;
3) Рекламни материали, етикети, джаджи, постери;
4) Facebook група за споделяне на идеи и уебстраница с всички резултати от проекта;
5) Мрежа от 100 души, които са част от младежки организации, млади хора и местни заинтересовани страни – минимум 12 посланици на проекта, които ще изградят мрежа, чрез която да споделят резултатите и новите тенденции в дейностите, насочени към младежта.

ДЕЙНОСТИ:
• 2 международни срещи – в Полша и Македония;
• 2 пилотни обучения по програмата „Академия за младежки работници 2“, които всяка страна партньор ще проведе – 40 часа, 8 участници във всяко пилотно обучение. След обучението ще бъде положен финален изпит, като само 80% от участниците ще го издържат. За допускане до изпита е необходима 70% посещаемост;
• 4 мултиплициращи събития във всяка партньорска страна – 35 участници на събитие. По време на събитията ще бъде направена демонстрация за това как се провежда обучение, както и кои методи и инструменти трябва да бъдат използвани. Ще бъде представена и ескейп стаята;
• Финална конференция в Лодз със 70 участници.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА:
• Пилотна програма за обучение „Академия за младежки работници 2“ и добри практики;
• Виртуална ескейп стая за младежки организации, с казуси които трябва да бъдат разрешени.

Проект „Академия за Младежки Работници 2“ е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.