Конкурс за постер - Младежка организация в България и Европа
08.05.2019 г.
Проект Академия за младежки работници е стратегическо партньорство между България, Полша, Испания и Македония, които ще разработят полезни и адекватни за динамичното развитие на младите хора инструменти. Младежта е област от националната политика и съответно не се предвижда хармонизиране на законодателството между държавите членки. На европейско равнище решенията, свързани с политиката за младежта, се вземат в рамките на обикновената законодателна процедура. Програмата „Еразъм+“ съдържа част, посветена на младежта, която насърчава младежкия обмен в рамките на ЕС и с трети държави. През последните няколко години Европейският съюз укрепи политиките си по отношение на младите хора, както е видно от инициативата за създаване на Европейски корпус за солидарност.

Младите хора в България и Европа са нашето най-ценно богатство и младежката политика в държавата ни се изпълнява чрез Министерство на младежта и спорта и младежки организации на местно, регионално и национално ниво.

Стратегическите цели, които държавата ни си е поставила са:

1.Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите
хора;
2.Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги;
3.Насърчаване на здравословния начин на живот;
4.Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение;
5.Развитие на младежкото доброволчество;
6.Повишаване на гражданската активност;
7.Развитие на младите хора в малките населени места и селските райoни;
8.Развитие на междукултурния и международен диалог;
9.Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността;

Ако сте на възраст 15-30 години, можете да изразите своята визия за младежките организации в България и Европа - какви са те, какви трябва да бъдат или какво трябва да правят чрез изработване на индивидуален или групов постер по темата.

Ето и условията, на които трябва да отговаряте, както и стъпките, които да изпълните, за да се включите в конкурса:

1. В конкурса може да участва всеки един млад човек, който има отношение към работата на младежките организации в България и Европа.

2. Всеки участник в конкурса има право да изпрати до 1 авторски постер на следния електронен адрес: info@bulsport.bg в дигитален формат (pdf). Постерите трябва да бъдат сканирани в добро качество и общата им големина трябва да бъде не повече от 5 MB.

3. Размер А2 или А3, формат pdf/png в добро качество за отпечатване, изработен в дигитален формат чрез програма за редакция на файлове.

4. На отделен файл, който трябва да се изпрати заедно със постерите, е необходимо да се напишат трите имена на участника в конкурса, дата на раждане, номер на телефон и електронна поща за връзка.

5. Крайният срок, докогато можете да изпращате постерите е: 30 август 2019г.

Четири от всички изпратени, според описаните условия, постери, ще бъде излъчени като победител и ще бъдат отпечатани и представени по време на младежка конференция, която ще се проведе в Полша през есента на 2019. Победители ще бъдат тези постери, които успеят да съберат най-много харесвания в групата на Асоциация за развитие на българския спорт във фейсбук: https://www.facebook.com/bulsport.bg.

Всички постери ще бъдат публикувани по едно и също време в страницата на 10 септември 2019 и ще може да се гласува за тях до 25 септември 2019.

Наградите за победителите ще бъдат осигурени от Асоциация за развитие на българския спорт.

50-те постери, успели да съберат най-много харесвания, ще бъдат включени в презентация, която ще отразява визията на младите хора за младежката политика в България.