Новини

Йоанна Дочевска от АРБС ще координира сектор спорт в КВНПОЖГ
14.09.2017 г.
На свое заседание на 01.06.2017 г. Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите прие Правила за избор на членове на Обществен съвет към Комисията. Общественият съвет е консултативен орган към Комисията, създаден съгласно правилата в глава трета (чл.20,21 и 22) от Вътрешните правила за работа на Комисията. Процедурата по избор на представители в Обществения съвет е сформирана в следните сектори:
 • Развитие на гражданското общество;
 • Развитие на местните общности;
 • Законодателство и публични политики;
 • Правосъдие, вътрешна сигурност и обществен ред;
 • Европейски въпроси и политики;
 • Икономическо развитие;
 • Социални въпроси и пазара на труда;
 • Здравеопазване;
 • Правата на хората с увреждания
 • По политиките за българите в чужбина;
 • Защита правата на човека;
 • Етническите въпроси и миграцията;
 • Правата на жените и равнопоставеност на половете;
 • Младежки въпроси и политики;
 • Правата на децата;
 • Образование и наука;
 • Култура и културно- историческо наследство;
 • Екология и околна среда;
 • Физическо възпитание и спорт;
 • Дарителство и доброволчество;
 • Транспорт и информационни технологии;За координатор на сектор Физическо възпитание и спорт единодушно беше избрана Йоанна Дочевска, председател на АРБС. Организацията бе представена в Съвета и в 43тото Народно събрание, като активно участваше в дейностите и даваше конструктивни предложения, насочени към положителна промяна на законодателството и гражданските инициативи.