Проект S.M.I.L.E.

АРБС ЩЕ КООРДИНИРА ПРОЕКТ SMILE
01.03.2022 г.
Хората с интелектуални затруднения все още са обект на дискриминация, а правилното им включване в обществото е затруднено. Спортът е един от най-мощните инструменти, които подкрепят процеса на включване на споменатата целева група и ѝ предоставят възможност да се чувства приета. Проект Sport, Motivation, Inclusion, Leadership, Engagement – #SMILE (Спорт, Мотивация, Включване, Лидерство, Ангажираност) има за цел да анализира връзката между спорта и включването, по иновативен и различен начин – като предостави възможност за участие в международни спортни дейности на хората с интелектуални затруднения. Проект SMILE ще допринесе за всички три основни теми, тъй като дейностите, които планираме ще добавят голяма стойност към усещането на хората с интелектуални затруднения, че правата на ЕС са и техни права. Например, наше право като европейски граждани да се движим и пребиваваме свободно, както е отразено в ангажимента на ЕС „да гарантира, че хората с увреждания имат реално право на свободно движение като другите“. Това ще бъде осъществено на практика чрез планираното международно спортно събитие SMILE, което има за цел да осигури усещане за свободно движение и пребиваване на участниците с интелектуални затруднения.

Основните цели, върху които ще се фокусира проект SMILE са:
 • Предоставяне на качествена спортна мобилност на лица с интелектуални затруднения;
 • Предоставяне на нови инструменти и пособия на спортните експерти (обучители, треньори, социални работници и др.), които да им помогнат да използват спорта като инструмент за включване, социализация и овластяване на хора с увреждания;
 • Изготвяне на наръчник #SMILE, който да бъде използван, като практическо ръководство за методите и практиките, които да се прилагат при работа с хора с увреждания в спортна среда /Отворен Образователен Ресурс/;
 • Повишаване на капацитета на участващите организации, което ще разшири възможността им да предоставят качествени продукти на целевите групи, с които работят ежедневно;
 • Повишаване на осведомеността относно добавената стойност на спорта и физическата активност за личностното, професионалното и социалното развитие на лицата, чрез всички планирани дейности по проекта (с ясен акцент върху хората с увреждания);
 • Повишаване на осведомеността относно значението на физическата активност и ползите, които има за подобряването на здравето, чрез всички планирани дейности по проекта;
 • Разпространение на натрупаните знания и опит по време на проекта, неговите новоразработени инструменти и най-добри практики, за да се вдъхнови и насърчи по-нататъшно сътрудничество и взаимодействие по подобни теми.

Пряката целева група на проект #SMILE са хора с интелектуални затруднения, пребиваващи в България и Хърватия, с които ще работи консорциумът на проекта – Асоциация за развитие на българския спорт и Спортната асоциация за хора с увреждания в Риека. Едната част от групата, която ще участва в дейностите по проекта, живее в институции в България и Хърватия, а другата част е под надзора на своите асистенти или родители/роднини. Крайните бенефициенти на проекта са както партньорските организации, които ще бъдат овластени да предават ноу-хау за включване, така и хората, изправени пред множество предизвикателства в живота си, които ще изживеят невероятно спортно приключение в рамките на проект #SMILE, което ще им даде възможност се почувстват като неразделна част от голямото европейско семейство.

За да бъдат постигнати целите на проекта ще бъдат разработени следните резултати:
 • Наръчник с добри практики #SMILE;
 • Овластени спортни експерти и организации, които ще продължат да използват инструментите, разработени в рамките на проект #SMILE;
 • Международно спортно събитие #SMILE, което ще събере хора с интелектуални затруднения от България и Хърватия, след провеждането на тренировки във всяка страна.

Чрез дейностите по проекта ние се стремим да дадем възможност на хората с интелектуални затруднения да:
 • Открият силата на спорта, като инструмент за включване, чрез личен опит;
 • Създадат Наръчник за добри практики за Включване на хора с интелектуални затруднения, съвместно с партньорите по проекта;
 • Участват в международно спортно събитие #SMILE;
 • Участват в обучителни сесии на местно ниво за лица с интелектуални затруднения, за да се провокира лавинообразен ефект;
 • Трансфер на добри практики между партньорите по проекта.

Проект #SMILE е изцяло в съответствие с хоризонталните цели на програма Еразъм+, която съ-финансира настоящата инициатива, а именно да осигури включване и разнообразие във всички области на образованието, обучението, младежта и спорта, каквато е и самата идея на проекта – участието в международни дейности на група в неравностойно положение. Проектът е в съответствие и с приоритета за насърчаване на участието в спорт и физическа активност, тъй като всички дейности, които проект SMILE ще реализира, са насочени към устойчивото включване на хора с интелектуални затруднения в спортни дейности на местно, национално и международно ниво.