ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: HEPA SUN

АРБС е партньор в проект SUN
07.01.2021 г.
"Спорт, здраве и забавление за деца в предучилищна възраст" (Sports, health and fUn for preschool childreN/SUN) е проект който има за цел да научи деца и младежи на здравославен начин на живот и да им даде добър, полезен и ползотворен старт в живота. Проектът има за цел да повиши информираността по въпроси, свързани с необходимостта от физическа активност като основа на здравословен начин на живот, промяна на навиците на децата в предучилищна възраст и техните семейства както в градските, така и в извънградските райони.

Времетраенето на проекта е 24 месеца, като в него участват 7 партньорски организации от шест Европейски държави - Босна и Херцеговина, България, Италия, Португалия, Словения и Хърватия.

Целите на проекта са да подпомогне редуцирането на наднормено тегло и затлъстяването при деца и младежи (0-18 години), чрез прилагане на осем ключови практики опоменати в планът за действие на ЕС относно детското затлъстяване за 2014 – 2020г:
• Подкрепа за здравословен старт в живота;
• Насърчаване на здравословната среда, особено в училищата и детските градини;
• Избора на здравословен начин на живот да е по-лесен и достъпен;
• Информация и обучение;
• Насърчаване на физическата активност;
• Мониторинг и оценка;
• По-ефективни мерки срещу масовото затлъстяване.

Основни цели:
1. Да се повиши осведомеността на деца в предучилищна възраст (4 - 7 години) относно ползите от участието им в спортно-развлекателни дейности свързани със тяхното здраве и социалното им включване.
2. Информиране на семействата и учителите в детските градини за значението на здравословнoто хранене и физическата активност за деца в предучилищна възраст.
3. Повишаване на уменията на учители в детските градини да провеждат спортно-развлекателни програми за деца в предучилищна възраст.
4. Създаване на мрежа от заинтересовани страни, национални и местни спортни организации, обмяна на добри практики по отношение на подобряващата здравето физическа активност за деца в предучилищна възраст.

Основни дейности по проекта:
1. Първа международна среща в град Самобор, Хърватия, където да се представят целите, дейностите и задачите на проекта, чрез които ще се постигнат очакваните резултати. – Март, 2021;
2. Проектна среща в Палермо, Италия, където ще бъдат представени добри практики и образователни модули – Септември, 2021;
3. Среща на партньорите по проекта в Мирандела, Португалия, където ще се осъществи обмен на добри практики за изпълнение на целите на проекта – Юни, 2022;
4. Заключителна конференция и партньорска среща за представяне на резултатите от проекта в Самобор, Хърватия.

Очаквани резултати от проект „Sports, health and fUn for preschool childreN/SUN“ са:
  • Минимум 600 деца в предучилищна възраст, включени в програмата (100 деца от всяка една държава-партньор в проекта);
  • Минимум 120 учители в детските градини (20 от всяка една държава-партньор в проекта) да бъдат обучени на физическо възпитание и спорт за деца в предучилищна възраст;
  • Активно участие на родители, настойници и членове на семействата в спортно-развлекателни дейности заедно с децата си;
  • Родители запознати със здравословното хранене и здравословния начин на живот;
  • Най-малко 20 обучени учители от детски градини във всяка една държава-партньор в проекта да придобият практически опит;
  • Повишена информираност на децата, семействата и учителите в детските градини за ползите от физическата активност и здравословното хранене;
  • Децата в предучилищна възраст да придобият навика за редовни спортни занимания, физическа активност и здравословното хранене.

Проект "Спорт, здраве и забавление за деца в предучилищна възраст" (Sports, health and fUn for preschool childreN/SUN) е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.