АРБС е партньор в проект Europe is Moving - Sport Inclusion through Medias
23.12.2019 г.
Ежедневно в личното си, социално или професионално поле можем да видим всички предизвикателства, които се случват в обществото: дискриминация, расизъм, заболявания (физически и психически), бедност, финансови проблеми в семействата, бариери при достъпа до работа. Спортът е социален феномен, свързан с всички полета и сектори (здраве - физическо, психическо и емоционално, социално включване, образование, туризъм, политика, бизнес и устойчивост). Този факт отразява това, че спортът е много мощен „инструмент“, който ако се използва правилно, може да се справи с предизвикателствата, пред които са изправени нашите общества, и да помогне на хората да живеят по-добре.

Европейският съюз е изцяло ангажиран да подобри качеството на живот на своите граждани. Ето защо ЕС създаде рамка от политики и ресурси, с която да подпомогне всички европейски участници при изпълнението на действия за постигане на различни цели, като например темата на този проект: насърчаване на социалното включване и равни възможности в спорта.

Този проект се стреми да сенситивира комуникационния сектор, за да участва повече и по-добре в насърчаването на социалното включване и равните възможности.

На медиите трябва да се гледа като на допълнителен участник в задачата да разпространява и популяризира физическата активност. Вярваме, че това е иновативен подход, „Европа се движи“ не означава само да се стремим към повече инициативи за включване чрез спорт, но и да разпространяваме политики и добри практики, предприети в рамките на тази тема.

Ние живеем в „Дигиталната ера“, където комуникацията е една от основите ѝ. Комуникацията и нейното високо ниво на развитие са един от основните аспекти на човечеството и решаващ фактор в нашето общество (комуникацията между хората и комуникацията като сектор). В наши дни ние сме по-свързани чрез медиите (телевизия, вестници, списания, радио, интернет и социални медии). В тази рамка, медиите са невероятно мощни, като предоставят информация, влияят върху това какво и как мислим всеки ден, обучавайки чрез насърчаване (или не) на добри практики, създаване и събаряне на стени.

Ето защо искаме да се съсредоточим върху тях в този проект, те са ключов участник, а също и катализатор за други участници. С този проект искаме да допринесем към промяната на настоящия модел на медиите - освен фокусиране върху елитни спортове да се съсредоточат и върху останалите аспекти като социално включване, равни възможности, личностно и професионално развитие, като начин да подобрим благосъстоянието на хората и нашето общество.

Резултати от проекта:
• Проучване, фокусирано върху броя и естеството на практиките за разпространение и популяризиране, предоставени по темата на проекта от основните медийни организации на нашите три страни;
• Меморандум със заключенията от проучването, представени на финалното събитие по проекта, както и препоръки за добри практики, предназначени за медии и организации (публични и частни, правителствени и неправителствени), с цел да се подобри сътрудничеството между тях за постигане на повече и по-добри действия за разпространение и популяризиране, свързани с темата на проекта;
• Кампания за разпространение на местно, регионално, национално и европейско ниво относно проекта и неговите резултати;
• Уебсайт, който ще включва цялата информация и резултатите, свързани с проекта. Ще служи още за събиране на организации, които да продължават да работят по темата на проекта в бъдеще;
• Един допълнителен резултат на този проект е също да се поставят основите за изграждането на Европейска мрежа за създаване и координиране на медийни действия в тази област. Ние вярваме, че това е друга иновативна точка.

По отношение на медиите:
Искаме този проект да предостави полезна за тях информация, така че те да могат да изпълняват своите социални отговорности въз основа на ролята, която играят в обществото (това е проблемът, те не го правят с необходимия интензитет, посочват медийните специалисти на конференции, дебати, интервюта). Увеличавайки своя принос, те ще помогнат на други участници да постигнат целите си по темата, с която се занимаваме. Това е проект, създаден от и за тях, те ще добавят и получават стойност.

Основният иновативен аспект е избраният подход:
Доколкото знаем, това вероятно е един от първите проекти по програма Еразъм + Спорт, които се фокусират върху ролята на медиите по тази тема. Както беше обяснено по-горе, те са ключов фактор за успеха на действията, осъществявани от всички видове организации за постигане на целите на програма Еразъм + Спорт и политиката за социално включване и равни възможности на ЕС.

Добавена стойност на ниво ЕС:
• Създаване на европейска мрежа, която ще създава и координира медийни действия, осъществявани в рамките на ЕС;
• Провеждане на Европейски конгрес, фокусиран върху ролята на медиите по темата на проекта с участие на организации от различни страни от ЕС и различни сектори;
• Изготвяне на проучване със заключения и препоръки, които ще бъдат включени в меморандум.
• Подобряване на степента на информираност на европейско равнище, относно ролята на медиите и броя и вида на медийните действия, които те осъществяват;
• Насърчаване на обратна връзка на европейско ниво, касаеща постигнатата информираност.
• Кампания за разпространение на европейско ниво (също на местно, регионално и национално ниво).

Проектът е съ-финансиран по програма Еразъм + на Европейския Съюз.