Проект: CHEER

АРБС Е ПАРТНЬОР В ПРОЕКТ CHEER
12.12.2021 г.
Кризата, породена от епидемията от коронавирус, оказва негативно влияние върху младите хора в Европа. Борбата с епидемията и въведените ограничителни мерки са отслабили психическото състояние на младежите. Много от тях смятат, че това ще отнеме най-ценния период от живота им – младостта. В резултат на това, младите хора се сблъскват с много ментални проблеми, за които не получават институционална и социална подкрепа. Тези проблеми имат пряко влияние върху тяхното образование и професионално развитие. Освен това, в момента не сме в състояние да предвидим всички ефекти, които настоящото положение ще има в бъдеще. Сигурно е обаче, че това ще бъде негативно преживяване за едно цяло поколение, което се нуждае от подкрепа и нова енергия, за да преодолее трудностите. Групата, която също изпитва много от гореспоменатите затруднения са младежките работници, които се сблъскват с проблеми с менталното си състояние, но и с липсата на подходящи образователни средства и умения.
Нашият проект има за цел да подобри менталното здраве на младите хора, като стимулира тяхната креативност и използва младежкия им ентусиазъм. Дейността ще свърже две отдалечени зони: здраве и креативност, в една холистична младежка програма. Първо, проектът ще бъде посветен директно на тази възрастова група, като насърчава младите хора да участват в курсове и да имат положително отношение към своите връстници. Оста на проекта е подходът към съвременните предизвикателства, които са свързани с менталното здраве и водят до бърнаут, депресия и социална неактивност. Средствата за справяне с тези проблеми, които предлагаме на младежите, са креативност и изкуство, защото те предлагат спокойствие, но и внасят промени в професионалния и личния им живот. Ефективната подкрепа за младите хора изисква нови компетенции от преподавателите и прилагане на иновативно образование. Проектът има за цел да предостави тези образователни инструменти и да повиши квалификацията на младежките работници.

Проект CHEER е основан на дългогодишното партньорство на полската асоциация „HOPP“ и Асоциация за развитие на българския спорт и включването на двама нови партньори Teatro Metaphora от Португалия и Mladinski Ormož от Словения. Партньорството представлява разнообразие от сектори и дейности, което ще улесни синергията през двете години на проекта.

Проектът ще продължи 30 месеца, от 2021 г. до 2024 г., и ще бъде разделен на две основни дейности. Първата ще бъде инструмент за самопомощ, под формата на тесте карти – CHEER КАРТИ, насочен директно към младите хора и съдържащ иновативни и разнообразни дейности, които развиват креативността и подобряват менталното здраве. Картите ще бъдат тествани от младежите по време на младежкия обмен и ще бъдат разпространявани периодично (2 тестета), благодарение на което този резултат ще окаже влияние върху целевите групи от началото на проекта. Втората дейност ще бъде създаването на поредица от образователни аудиозаписи в социалните мрежи, посветени на проблемите на менталното здраве и включващи методи за стимулиране на креативността.

Проектът набляга на включването на младежки работници. Най-разпространеният резултат ще бъде подкаст на официалните езици на партньорските организации, насочен към развитието на компетенции и популяризирането на добри образователни практики. Някои от обучителите ще бъдат обучени в тази област по време на международен курс и национални уъркшопи за разпространение на резултатите от проекта. Обучените лектори ще бъдат включени във фазата за мултиплициране, което ще даде възможност да се достигне до по-голяма група млади хора. Дейностите ще бъдат разпространявани чрез здравни кампании. Ще има две европейски предизвикателства за креативността и менталното здраве на младите хора.

Дейностите имат за цел да подобрят здравето и да изградят връзки между младите хора чрез картите CHEER. Постигнатите резултати ще бъдат разпространявани чрез младежките канали за комуникация. Втората кампания ще продължи и след края проекта, като част от неговата устойчивост (Предизвикателство 2024 – годината на младежкото ментално здраве).

Проектът ще доведе до подобряване на менталното благосъстояние на младите хора, което ще им позволи да участват в дейности, които насърчават тяхната креативност и професионално развитие. Двете цели ще бъдат постигнати почти едновременно, защото креативността не може да бъде стимулирана без положителна нагласа. Насочването на резултатите предимно към млади хора с по-малко възможности ще подобри тяхното образователно, социално и професионално положение. В този контекст, резултатът от проекта ще бъде намаляването на образователните различия, засилени от пандемията. След края на проекта младите хора ще имат достъп до пълните образователни инструменти (карти), както и до разработените записи, които ще могат да слушат със своите преподаватели и ръководители.

Съпътстващ резултат ще бъде подобряването на компетенциите на младежките работници, обучителите и младежките лидери. Чрез образователните уъркшопи обучителите ще се научат да укрепват менталното здраве на младите хора, да диагностицират проблеми, да подкрепят групата и да стимулират креативността в неформален дух. За целта ще бъде създаден образователен помощен инструмент за обучители (подкаст). Този инструмент ще вземе предвид и менталното състояние, нуждите и проблемите на самите обучители. Общият резултат ще бъде цялостен подход към образователните проблеми (подкаст – карти – записи – обучение – срещи).

Проект CHEER е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския Съюз.