Проект Младежко доброволчество в спорта

Младежко доброволчество в спорта в България - актуални предизвикателства и възможности
27.11.2013 г.
Асоциация за развитие на българския спорт получи подкрепа по програма "Младежта в действие" за реализиране на проект за младежко доброволчество в областта на спорта.
Водени от добрите практики, екип от експерти от Асоциация за развитие на българския спорт, решихме да реализираме проект „Youth Volunteers in Sport – Bulgaria!“, който ще покаже на младежите различни форми на заетост и самозаетост, чрез предоставяне на услуги за физическа активност и здравословен начин на живот. Целевата група на проекта са младежи на възраст между 18 и 30 години с различни интереси, опит и образование.

Целта на проекта е да се организира поредица от събития за млади хора и за експерти и отговорни за младежката политика лица в областта на младежкото доброволчество в спорта. Програмата ще включва: поредица от уъркшопове, конференция с лекционна част, използване методологията на неформалното образование, кръгли маси и различни активности с популялизиране и промяна в младежката политика за доброволчеството в спорта.

Част от лекциите ще бъдат изнасяни от експерти и политици. Уъркшоповете, ще бъдат фасилитирани от експерти и лица, отговорни за сферата на младежките политики в спорта и действителността на доброволчеството на млади хора в спорта в България. Обучителните дейности ще бъдат допълвани от комуникативни, социални и спортни игри. Чрез изграждането на неформална и креативна обстановка участниците ще бъдат стимулирани да дебатират по различни теми.

Експертите и отговорните за политиките лица ще имат възможността да подобрят информираността си за мненията и нуждите на младите хора по проблемите на младежкото доброволчество в спорта. Младите хора, от своя страна, ще получат възможност да разберат по-добре динамиката на процесите по вземане на решения, които дават отражение върху техния живот, и могат да окажат въздействие, чрез съгласувани препоръки, върху предстоящи решения на европейско ниво.

Представителите на публичния сектор ще имат възможността да получат от първа ръка обратна връзка за интересите и пречките на младежите за активен начин на живот и доброволчество в спорта.

Като продукт от този проект и първа стъпка към заложената цел в него имаме желание по време на дейностите да бъде изготвен и издаден Наръчник на младия доброволец в спорта. Тази настолна книга ще регламентира защо да бъдем доброволци, какво ни дава доброволчеството, какви са нашите задължения като доброволци и какви са задълженията на организацията към нас. Наръчникът ще се разпространява безплатно и вярваме, че ще допринесе за разширяване на интереса на младите хора в сферата на доброволчеството в спорта, но вече с ясни задължения и отговорности.