Проект: СпортИграция

Иновативна платформа за интеграция чрез спорт
27.05.2016 г.
„Асоциация за развитие на българския спорт” създаде платформата www.sportigration.com, която ще представя добри практики за интеграция чрез спорт от България и света.
„Асоциация за развитие на българския спорт” /АРБС/ има за цел да покаже как може да се интегрират групи в риск от социална изолация чрез спорт. Един от успешните проекти в тази насока е проект „СпортИграция”. Асоциацията събра млади хора от различни групи и обсъди заедно с тях възможностите за интеграция чрез спорт. АРБС освен това ще обучи 65 младежи от различни европейски страни, които чрез обмен на идеи и добри практики ще станат по-толерантни и подготвени с инструменти за интеграция чрез спорт, които да прилагат в ежедневието си след приключване на обучението "Интеграция чрез спорт" през юли 2016. Чрез спорта може да се подобри интеграцията на мигранти, младежи от страни с военни или социални конфликти и хора от различни среди на местното население в Европа – различните видове малцинства и дори отхвърлените по някаква причина от обществото ни българи.

През последните години сме свидетели на много случаи на бедност, насилие, културни и социални конфликти и всички те се основават на липсата на подходящи инструменти за интеграция. В същото време, бежанци и мигранти останали без работа и препитание увеличават риска пред местната и национална сигурност. Иновативна платформа за интеграция чрез спорт

"Спортът е полезен за разбиване на стереотипите, улеснява процеса на интеграция на имигрантите и малцинствата в обществото, споделя Йоана Дочевска, председател на АРБС - чрез спорт се насърчава взаимното разбирателство и диалога между културите, спортът е универсален език и улеснява процеса на социално включване. "

Сред основните проблеми, които предстои да бъдат адекватно посрещнати, са демографското изместване по посока на състаряване на населението, посрещането на новите миграционни и имиграционни вълни и интегрирането в обществото на имигрантите и етническите малцинства. От АРБС вярват, че спортът е общ език, който може да се използва в тази посока, инструмент полезен и ефикасен за интеграция в обществото, който може да насърчава и заедно с образованието, може да донесе ценности като толерантност, свобода, справедливост, уважение и много други. Спортът е уникален метод за преодоляване на младежката безработица, срещу бездомността и безнадеждността. Уникалното на спортът е, че той не дискриминира по какъвто и да е признак, като например пол, раса, цвят, етнически или социален произход, генетични черти, език, религия или вярване, политическо или всякакво друго мнение, увреждане, възраст, сексуална ориентация.

Точно за това трябва да се използва спорта и в политиките по проблемите на миграцията и социалното включване, като по този начин ще бъдат повишени нивата на сигурност в местните общности в България и в Европа. Няма по-актуална тема за Европа днес от бежанската криза. Криза, която все повече разделя континента ни, криза която застрашава сигурността и начина ни на живот. Расте броят на проведените срещи на високо равнище, но решения по проблемите с миграцията, социалното включване и борбата с криминалните прояви реално липсват или са пренебрежимо малки. Целта, която си е поставила „Асоциация за развитие на българския спорт” /АРБС/ е да покажем възможности за справяне с проблеми, създаващи, социално напрежение чрез спорта.

В тази връзка, „Асоциация за развитие на българския спорт” създаде иновативна по рода си платформа – www.sportigration.com, базирана в интернет, в която събира добри практики за интеграция чрез спорт, които се случват по света. Платформата е създадена с цел да има пряк достъп до ресурси за спортните и младежки работници, които могат да взаимстват идеи и да се вдъхновят да прилагат част от тях в България. Към момента, в платформата има около 30 добри практики от Европа, Австралия, Нова Зеландия и Канада.

Публикуването на добри практики ще продължи и в бъдеще и се надяваме тази платформа да бъде полезна за всички специалисти в сферата, които търсят иновативни методи за предотвратяване на капсулацията на индивиди или групи и модели за активното им включване в обществения и социален живот в страната ни.

Проект “СпортИграция” се осъществява с подкрепата на Център за развитие на човешките ресурси и е финансиран по програма „Еразъм+” на Европейската комисия, ключова дейност 3 – „Подкрепа за реформиране на политиките”.