Проект: MiSport

ФИНАЛНА СРЕЩА MISPORT СЕ ПРОВЕДЕ НА ОСТРОВ РЕЮНИОН
11.12.2021 г.
В периода 07.12.- 11.12.2021г. на о-в Реюнион, Франция се проведе финална среща по проект ”MiSport – приобщаване на мигранти чрез спорт“, на която бяха обсъдени резултатите от проведените активности по проекта. Партньорите се срещнаха също така с местни заинтересовани страни, с цел запознаване с постигнатите резултати и посетиха спортно училище, което има много добър опит в работата с мигранти.
Проект „MiSport – приобщаване на мигранти чрез спорт“ представлява инициатива, реализирана от Франция, България, Италия, Гърция и Румъния. Има няколко източника и причини за мигрантския феномен, на който чрез целите и дейностите на този проект се стремим да предложим решения.

ОСНОВНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ КОНСОРЦИУМА ПО ТОЗИ ПРОЕКТ СА:
1. Необходимост от справяне със социалното включване на имигрантите, а по-специално на младите имигранти и деца;
2. Необходимост от повече осведоменост в обществото, относно стратегическия потенциал на спорта в социалното включване.;
3. Определяне на общи стратегии за постигане на ефективна и реална интеграция на имигранти чрез спорт;
4. Необходимост от повече структури за сътрудничество и мрежи за обмен на добри практики и знания;
5. Отдалечените райони като остров Реунион изпитват трудности, за да достигнат до европейските иновации и да обменят добри практики с други партньори от ЕС, заради допълнителни разходи за пътуване;
6. Ученето през целия живот е необходимост за спортни фасилитатори, учители и социални работници, които непрекъснато се нуждаят от информация за добри практики и методи на работа и винаги подобряват работата си;
7. Необходимост от интегрирани стратегии за справяне с приобщаването на имигранти чрез спорт, включващи всички заинтересовани страни.

Чрез този проект, партньорите ще се стремят да насърчат иновативни спортни инициативи за социално включване и равни възможности за имигрантите в Европа. Спортът също е едно от средствата, чрез които се насърчават ценностите като солидарност, разнообразие, приобщаване, културно осъзнаване и мир. MI SPORT има за цел да следва ангажимента на Европейската комисия, че спортът може да предложи на имигрантите възможности за социално включване и да насърчи обмена на добри практики между партньорите и регионите (със специален акцент върху отдалечените територии на ЕС като остров Реюнион) и взаимното обучение за това как да допринесат за интеграцията на имигрантите чрез спорт.

ЦЕЛИТЕ, ПОСТАВЕНИ ПО ТОЗИ ПРОЕКТ СА:
• Повишаване на осведомеността за добавената стойност на спорта за насърчаване на социалното включване на бежанци и имигранти;
• Обмисляне в съвместен и международен план на общите черти на положението на мигрантите в страните от Европа, участващи в този проект, и анализиране на това как да се справим с нуждите, пред които имигрантите са изправени, чрез спорт;
• Разработване на нови мултидисциплинарни подходи и подобряване на педагогическите методи в сътрудничество, между различни европейски организации, като се вземат предвид добрите практики в спорта;
• Подобряване на личните умения на работещите в НПО и спортни клубове по отношение на толерантността, уважението и ценностите за приобщаване чрез спортни дейности. Благодарение на MI SPORT ще се повиши осведомеността по тази тема, сред професионалисти и за стратегическата им роля в социалната интеграция. Те ще подобрят своите умения в областта на социалното включване на мигрантите;
• Да се съберат заинтересованите страни за работни срещи и дискусии във всяка участваща страна, за да се идентифицират възможни препоръки и стратегии за улесняване на достъпа до спорт за етнически малцинства и имигранти, както и за подобряване на тяхната интеграция чрез спорт;
• Улеснение на обмена, мобилността, сътрудничеството и съвместното създаване на спортни педагогически методи между отдалечени региони, допринасящи за тяхното социално развитие и за общото европейско социално развитие.

Проектът е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.