Проект: GoSport

АРБС ПРОВЕДЕ ПОПУЛЯРИЗИРАЩО СЪБИТИЕ GOSPORT
22.01.2022 г.
На 22.01.2022г., в София, България, Асоциация за развитие на българския спорт проведе популяризиращо събитие включващо теми като „организационното управление и корпоративната-социална отговорност в спорта“, „Европейските политики в областта на спорта“, „насърчаването на доброто управление и прилагането на принципите на добро управление в спорта“ в рамките на проект „GOSport“. В събитието взеха участие представители на спортни клубове, неправителственият сектор, федерации и асоциации, като всеки един от тях получи безплатно копие на наръчник предназначен за професионалисти, работещи в големи и малки спортни организации, като мениджъри по корпоративна социална отговорност, административен и технически персонал или треньори.
Както е определено от европейската спортна харта, спортът трябва да бъде:
• Достъпен за всички;
• Достъпен за деца и млади хора;
• Здравословен и безопасен, честен и толерантен, основан на високи етични ценности;
• Способен да насърчава личното развитие на всички нива;
• Да уважава околната среда;
• Да защитава човешкото достойнство;
• Против всякакъв вид експлоатация на хората, занимаващи се със спорт.

Общоприето е, че спортните клубове са мощни и влиятелни обществено-политически институции поради икономическите си и социални връзки с местните общности. Те са замислени както като домове за социално взаимодействие, така и като мощни средства за социален „обмен“, главно благодарение на огромната си комуникативна сила за младите хора и способност за създаване на ролеви модели.

ЗА ДА ДОПРИНЕСЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕТО НА ДОБРОТО УПРАВЛЕНИЕ НА СПОРТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ (И ПО-СПЕЦИАЛНО УЧАСТИЕТО И ПРИОБЩАВАНЕТО) В БЪЛГАРИЯ, ХЪРВАТИЯ, КИПЪР, ГЪРЦИЯ И ИТАЛИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ПРОЕКТ ИМА ЗА ЦЕЛ ДА:
• Увеличи капацитета и информираността на спортните клубове/организации и професионалните и полупрофесионалните спортни отбори за прилагането на принципите на добро управление чрез социална отговорност, като фокусът ще бъде върху участието и приобщаването, независимо от пол, раса, сексуалност, увреждане, възраст или друго и насърчаване на правата на човека;
• Подобри знанията за това как спортните организации управляват теми и въпроси свързани със социалната отговорност в рамките на своите организации, особено по отношение на борбата с насилието и справянето с расизма, дискриминацията и нетърпимостта, както и за насърчаване на социалното включване и равни възможности;
• Осигури инструменти за спортни организации и професионалисти за разбиране на отношенията между организацията, нейните заинтересовани страни и обществото и интегриране на практики за социално отговорно управление;
• Да допринесе за насърчаването на принципите за участие и приобщаване в спорта чрез социална отговорност.

Проект GOSport включва 5 държави: България, Хърватия, Кипър, Гърция и Италия и е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския Съюз.