Проект CORE

Дебат за домашното насилие - Проект КОРЕ
28.09.2014 г.
На 28 Септември, Асоциация за развитие на българския спорт проведе дебат със студенти за намиране на решения по темата за домашното насилие в България и Европа. Повече от 20 участници присъстваха на събитието, като интереса на участниците беше широк.
Бе обсъдено твърдението, че "Домашно насилие е всяко действие, което представлява акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство." Участниците описаха някои от основните проблеми, като разпознаване на домашното насилие в България, срам , страх и ниско самочувствие.
Бяха представени официални данни на съдебните дела по темата през 2010 г. - 601 и 525 за 2009 г. През 2008 г., дела от този вид са били 473 случая, в 2008 - 438 случаи.

Тази тенденция в Европа показва, всяка трета жена е жертва на тормоз или 33% от жените над 15-годишна възраст. В България този процент до момента все още е двадесет и три процента, като реалния процент е неизвестен, защото малко хора са склонни да признаят и потърсят помощ . От друга страна, 29% от жените в България в детството си са преживели най-малко една от трите форми на насилие - физическо, сексуално или психологическо. Налице е ясна тенденция за упражняване на тежки форми на насилие, сред които и насилие срещу деца, насилие срещу възрастни хора от техните деца и други.

Бяха представени добри практики, които да способстват за намиране на възможности за борба с домашното насилие чрез спорт, който помага самозащитата, повишава самочувствието, дисциплината и борбата със страха.