Проект CORE

Проведе се четвърта среща по проект CORE в Латвия
11.08.2014 г.
В периода 02.08 - 06.08.2014г. в Латвия се състоя четвъртата среща по проект „CORE”, финансиран от Европейската комисия – програма „Грундвиг”. На срещата присъстваха представители на седем партньорски организации от Англия, Литва, Латвия, Турция, Румъния, Италия и България. Като партньор по проекта, „Асоциация за развитие на българския спорт”, беше представена от двама участника.
Срещата започна на 02.06.2014г. в гр. Рига с обсъждане на задачите по проекта за месеците юли и август – провеждане на проучвания относно домашното насилие чрез анкети и споделяне на реални истории, свързани с домашното насилие, от страната на всеки партньор. Разгледани бяха и предприетите мерки за защита и превенция на домашното насилие във всяка страна, партньор по проекта.
По време на срещата в гр. Рига, участниците посетиха женската организация “Marta”, която помага на жени, пострадали от домашно насилие. По време на посещението всички представители се запознаха с дейностите на центъра за оказване на помощ на жени, пострадали от насилие, както и активностите и кампаниите, които се предприемат, с цел привличане на вниманието и ангажиране на обществото с проблемите, свързани с темата. Бяха обсъдени различните дейности, които се предприемат в различните държави, чиито представители, участваха в обучението. Благодарение на този обмен се разкриха множество активности, които биха могли да се приложат от общините и неправителствените организации с цел ангажиране на общественото внимание върху последиците от домашното насилие и неговата превенция.
По-късно участниците проведоха теренни проучвания сред жителите на гр. Рига, относно тяхното разбиране за домашното насилие и доколко това е широко разпространен проблем в Латвия. Резултатите от теренните проучвания бяха обсъдени следващите дни в гр. Акнисте, заедно с резултатите от проучванията, които всеки представител е провел предварително в собствената си страна. За съжаление данните показват, че повечето от анкетираните, без значение от пола, възрастта и националността им, не са запознати с различните видове домашно насилие и приемат някои видове, например финансовото и емоционалното домашно насилие, като нещо съвсем нормално. Поради тази причина по време на срещата бяха обсъдени мерките, които са предприети в страните-партньори по проекта, с цел по-добра информираност на обществото относно домашното насилие, неговата превенция и защитата на жертвите на домашно насилие.
Организацията - домакин – „Моят град Акнисте“, организира уъркшоп, на който домакините споделиха добри практики и примери от Латвия, свързани с целите на проекта. По-късно работната сесия продължи с дискусия на тема „Ролята на жената в латвийското семейство“.
По време на обучението в гр. Акнисте участниците посетиха и център за арт терапия “Zasa”, чиято цел е да помага на мъже - насилници да се справят с домашно насилие. Представителите на партньорските организации имаха възможността сами да участват в арт терапията, като изработят от глина символи на източниците, пораждащи домашно насилие. След като участниците обсъдиха основните източници на домашното насилие, символите бяха разрушени и от тях бяха създадени фигури, изразяващи добротата и ненасилствената комуникация между хората, с цел символично да се покаже, че всички заедно трябва да се постараем да заменим източниците на домашно насилие с източници и добри примери за разбирателство и хармония в семейството.