Проект: Empowering Women Athletes

МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ EWA СЕ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН
03.02.2022 г.
На 03.02.2022 г., се проведе онлайн среща по проект “EWA - Empowering Women Athletes: Tackling Feminine Abuse, Violence and Discrimination in EU Sports Clubs (Овластяване на жените спортисти: борба с насилието над жени и насилието и дискриминацията в спортните клубове в ЕС). В срещатa бяха обсъдени готовите обучителни материали по проекта /Наръчник „Стратегии и инструменти за овластяване на спортисти"/, бъдещата стратегия за разпространение на интелектуалните резултати, моментното състояние и добри практики в борбата с насилието срещу спортистки, както и бе обсъдено провеждането на обучителен курс за ролята на спортните професионалисти в борбата с насилието и дискриминацията срещу жените в спорта.
Спортът е средство за себеизразяване и реализация, както и сила в полза на гражданството и солидарността, докато в същото време насилието и дискриминацията срещу жените все още представляват непреодолими бариери пред установяването на присъствието на жените в нашите спортни клубове.

Тези бариери действат на множество нива (вербално, физическо, сексуално, емоционално, психологическо, социално, културно, организационно, икономическо, медиативно и др.) и колективно се възприемат като всеобхватна шовинистична култура, която прониква в кариерата на всяка жена спортист.

Проектът има за цел да се противопостави на злоупотребите, насилието и тормоза, насочени към жените спортисти в спортните клубове на ЕС, чрез всеобхватен подход, който обединява минали и настоящи усилия и сили за борба с този проблем, за да подсили цялостните системи за управление на спорта, които да се заемат с него.

Иновативният аспект на проекта се крие в опита да се засили ангажираността на всички отделни бенефициенти, като се заемат с проблема и се подкрепят взаимно.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:
• Катализиране на социални играчи и общности в Европа, които вече са се занимавали с проблема, около всеобхватен диалог за състоянието на методите и следващите стъпки, които трябва да се предприемат;
• Насърчаване на иновативен и многопластов отговор на разрешения проблем, максимизиране и надграждане на предишния опит и създаване на нови стратегии и инструменти на ниво ЕС;
• Активиране на бенефициентите в Европа чрез кампания за повишаване на осведомеността, насочена към признаване и валоризиране на ролята на жените в спорта;
• Изготвяне и разпространение на разкази за жените в спорта, чрез кампания в социалните медии;
• Тестване и оценка обучение и кампания за повишаване на осведомеността, адресирана до ПРПС (Посланици на Равните Права в Спорта) и спортни специалисти (треньори, преподаватели, мениджъри и др.);
• Експериментиране със система за подкрепа, която насърчава приемането на конкретни решения на проблема със сериозното насилие и малтретиране на жени спортисти;
• Провеждане и подаване на петиция по въпроса до ЕС, в която участват граждани на Европейския съюз.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ:
• 1 – Публикация „Състоянието на Методите и Най-добрите Практики в Борбата с Насилието над Жените Спортисти“;
• 2 – Инструментариум „ Стратегии и Инструменти за Овластяване на Спортистите“;
• 3 – Обучителен курс „Ключовата Роля на Спортните Професионалисти в Борбата с Насилието и Дискриминацията върху Жените в Спорта“;
• 4 – Модел „Помощен Централизиран Модел за Жени Спортисти“;
• 5 – Европейска Петиция „Подсилване на Мерките за Безопасност за Жените Спортисти в Европа“.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
• Мрежа от бенефициенти: Разпространение на действия за овластяване и взаимна подкрепа за жени спортисти на всички възрасти;
• Обучение на професионалисти: Експлоатация на образователни ресурси и курсове за професионалисти, които работят с жени спортисти:
 Спортни професионалисти: треньори, фитнес треньори, оператори и ръководители на спортни клубове, масажисти, преподаватели, спортни учени, откриватели на таланти, агенти, съдии;
 Образователни специалисти: учители по физическо възпитание, професионални фитнес треньори, ментори;
 Здравни специалисти: диетолози, психолози, физиотерапевти, психомоторни терапевти;
 Медийни професионалисти: репортери;
 Специалисти по сигурността: Правосъдие в спорта
• Тестване на Помощен Централизиран Модел;
• Формулиране на петиция на тема „Мерки за Безопасност за Жените Спортисти в Европа“.

Проект EWA е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.