Новини

ЕК укрепва европейското измерение на спорта
19.01.2011 г.
Европейската комисия прие нови предложения, целящи укрепването на общественото, икономическото и организационното измерение на спорта.
Очаква се планираните мерки да донесат полза за спортистите, спортните организации и гражданите, предава Рапид. Действия се предвиждат в областите, в които държавите-членки не могат сами да се справят с предизвикателствата в достатъчна степен.

Предложенията бяха изработени след консултации с държавите-членки и заинтересованите страни в спорта, като бе отчетен опитът, придобит с изпълнението на Бялата книга за спорта от 2007 г. В периода 2009-2010 г. Комисията предостави над 6 млн. евро в подкрепа на 40 спортни проекта за насърчаване на здравословния начин на живот, социалното приобщаване, доброволната дейност, достъпа за хора с увреждания, равенството между половете и борбата с допинга. Дванадесет нови проекта ще стартират през 2011 г. (вж. приложението).

Предложенията на Комисията се съдържат в документ, озаглавен „Развиване на европейското измерение в спорта". Те обхващат три главни области: обществената роля на спорта, неговото икономическо измерение и организацията на спорта. Всяка глава предлага действия за изпълнение от страна на Комисията и на държавите-членки.

По отношение на обществената роля на спорта в документа се предлага:

* да се обмисли евентуалното присъединяване на ЕС към Конвенцията на Съвета на Европа срещу употребата на допинг,
* да се изработят европейски насоки относно съчетаването на спортната подготовка и общото образование
* да се изработят и приложат мерки за сигурност и изисквания за безопасност за международните спортни събития,
* да се продължи с работата по изработването на национални насоки въз основа на Насоките на ЕС за физическата активност,
* посредством Европейската стратегия за хората с увреждания да се изработят стандарти за достъпност за спортните организации, за спортните дейности и прояви и за местата на тяхното провеждане,
* да се насърчава достъпът на жени до ръководни позиции в спорта.

Що се отнася до икономическото измерение на спорта, Комисията приканва:

* спортните организации да създадат механизми за колективната продажба на медийни права, за да се гарантира адекватно разпределение на приходите,
* за по-силен акцент върху свързаните със спорта права на интелектуална собственост,
* за обмен на добри практики за прозрачно и устойчиво финансиране на спорта,
* да се следи прилагането в областта на спорта на законодателството за държавните помощи,
* в пълна степен да се използват свързаните със спорта възможности на структурните фондове.
* да се работи за събирането на сравними статистически данни за спорта за всички държави-членки.

По отношение на организацията на спорта в документа се предлага:

* да се насърчава доброто управление в спорта, като се взема предвид неговата специфика,
* да се даде ход на проучване относно правилата за трансфер, въз основа на което да се изработят насоки,
* да се дадат насоки за това как разпоредбите на ЕС за свободното движение на граждани да бъдат съчетани с организирането на състезания в отделните спортове на национална основа,
* да се обмислят допълнителни действия по отношение на дейността на спортните агенти,
* да се подкрепят социалните партньори и спортните организации за създаването на социален диалог на равнище ЕС за сектора на спорта и отдиха.

Документът, известен още като „съобщение", сега ще бъде пратен на Съвета и на Европейския парламент за обсъждане и последващи действия в държавите-членки.

Чл. 165 на Договора от Лисабон за функционирането на Европейския съюз даде на ЕС правомощия да подкрепя, координира и допълва инициативите на държавите-членки в областта на спортната политика. Целта на Комисията е да засили европейското измерение на спорта в тясно сътрудничество с държавите-членки, спортните организации, гражданското общество и гражданите.
Източник: (Портал Европа)