Спортът като инструмент за интеграция в ДПЛУИ, гр. Баня
26.10.2017 г.
На 26/10/2017, „Асоциация за развитие на българския спорт“ организира спортни активности за живущите в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Баня, Карлово. По време на спортната сесия, която се проведе в дома бяха заснети и кадри за видео кампания, която има за цел да представи силата на спорта като интеграционен инструмент, както и възможностите за равно включване на всички социални групи. Спортните дейности бяха проведени съвместно със студентите от специалност „Адаптирана физическа активност и спорт“ в Национална спортна академия „Васил Левски“, като в тях се включиха и съмишленици от местната общност.

„Силата на спорта да сближава, да дава възможност за равен старт и участие е изключително силна и трябва да я използваме максимално за намаляване на социалните неравновесия в обществото ни. Спортните дейности и в България се използват за интеграция и социализация, макар и не толкова структурирано и регламентирано, колкото бихме желали и за мен е удоволствие да споделям с колегите си в Европа прекрасните инициативи, които Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Баня, Карлово реализира целогодишно, както и богатата спортна история, която те притежават. Ще се радвам такива примери да сложат основата на целенасочена политика за използване на спортни дейности в борбата с проблематиките, пред които сме изправени днес и да виждаме, поддържаме и развиваме магията, която спортът носи в себе си“ сподели Йоанна Дочевска, председател на АРБС.

„Вярвам, че качественото образование е наразривно свързано с практиката и възможностите, които Национална спортна академия „Васил Левски“ предоставя за практическо обучение са една от най-силните страни на Академията. Студентите, които подготвяме имат много добра основа за реализация след като преминат през теоретичните модули, а след това приложат наученото на практика с реалните групи, с които ще работят след приключване на своето образование. Щастлива съм, че специалността „Адаптирана физическа активност и спорт“ се радва на все по-голяма популярност в двете й форми на обучение – бакалавърска и магистърска степен и в тази сфера се доближаваме до стандартите, които се прилагат в най-развитите държави“ допълни гл. ас. Стефка Джобова – преподавател по специалността и световно признат експерт в сферата на интеграцията чрез спорт.

Проект SpeeCh – Спортна психична общност е проект, който стартира на 01 януари 2017 и ще реализира разнородни активности в следващите 2 години.

Основните му дейности са:
• Създаването на 3 интегрирани спортни асоциации в Италия, Германия и България. Членове на асоциациите: пациенти с психични заболявания и младежи. Цел на асоциациите: да подпомагат социалното включване на пациенти с психични заболявани в обществото чрез спортни активности.
• Публикация на наръчник "Методологии и техники за менажиране на спортни дейности, свързани със социалното включване в местните общности на хора с психични заболявания".

Партниращите организации ще бъдат част от Европейската мрежа за интегриран футбол, която бе създадена по предходен проект, финансиран от програма Еразъм+. Откривайки и свързвайки отговорните за политиките в тази сфера, споделяйки добрите национални практики за методологии и техники за менажиране на спортни дейности в подкрепа на социалната интеграция на пациенти с психиатрични заболявания ще бъдат част от резултатите по проекта. Ще бъдат реализирани и няколко международни срещи, които да подготвят обществена кампания за активното включване на посочената целева група в социалния живот.

Във всяка от партньорските държави ще бъде проведена кампания за представяне на проекта и бъдещото създаване на спортни асоциации, чиито членове ще бъдат пациенти от психичните общности и младежи от местните общества. Ще бъде организирано и спортно събитие за 8 представители на целевата група, които ще вземат участие в международен спортен турнир в Берлин, Германия. Като продукт на проекта ще бъде издадена "Методологии и техники за менажиране на спортни дейности, свързани със социалното включване в местните общности на хора с психични заболявания".

Проектът е съфинансиран от Програма "Еразъм+" на Европейската комисия - Малки съвместни партньорства и ще се реализира в рамките на 24 месеца. Партньори: Италия, България и Германия, като партньор от страна на България е „Асоциация за развитие на българския спорт“.