Младежки обмен Re|Thinking Food Waste се проведе на Азорските острови
22.11.2017 г.
“Re|Thinking Food Waste: Strategies to Lessen Food Waste in Europe" е младежки обмен финансиран от Еразъм +, в който взеха участие 27 млади участници от България, Хърватия, Унгария, Италия и Португалия. Проектът се проведе в град Angra do Heroismo, остров Terceira, разположен в Португалски архипелаг на Азорските острови в периода 13.11 - 22.11.2017. Всеки партньор беше представен от 4 младежи и младежки лидер, които обсъдиха и работиха върху "Стратегии за намаляване на отпадъците от хранителни продукти в Европа".

За проекта - "Re | Thinking Food Waste"
“Re|Thinking Food Waste: Strategies to Lessen Food Waste in Europe" е младежки обмен финансиран от Еразъм +, в който взеха участие 27 млади участници от България, Хърватия, Унгария, Италия и Португалия. Проектът се проведе в град Angra do Heroismo, остров Terceira, разположен в Португалски архипелаг на Азорските острови в периода 13.11 - 22.11.2017. Всеки партньор беше представен от 4 младежи и младежки лидер, които обсъдиха и работиха върху "Стратегии за намаляване на отпадъците от хранителни продукти в Европа".

В Португалия, 2016 г. бе обявена за година за борба срещу хранителните отпадъци, с инициатива провокираща всички държави да намалят количеството изхвърляна храна наполовина. Задача, достатъчно сложна и допълнително комплицирана от различни здравословни и социални предизвикателства, която само чрез подходящи политики основаващи се на открит диалог и обсъждане на методи и приоритети както и задълбоченото обучение и образование може да бъде решена и постигната.

Десетдневният младежки обмен "Re|Thinking Food Waste: Strategies to Lessen Food Waste in Europe" възнамерява да създаде платформа за диалог за насърчаване на неформална дискусия за насърчаване на младежкото предприемачество и здравословен начин на живот сред младите.

По време на проекта, участниците се запознаха с примери за добри практик,и а също така и за въздействието върху околната среда от прекомерното използване и третиране на почвата, като се взеха предвид и заключенията изнесени от Международната година на бобовите култури.

За да постигне целите, групата участва в серия от дейности, които насърчават неформално обучение като:
  • Семинари;
  • Дискусии;
  • Дейности за изграждане на екипи;
  • Дебати и презентации;
  • Проучвателни посещения

Целева група:
Младежки работници, младежи, социални работници, младежки лидери с опит по темата;

Обучителни цели:
Повишаване на знанията и натрупване на нови умения за младежкото предприемачество и здравословен начин на живот сред младите;
Изясняване на предизвикателствата пред прекомерното изхвърляне на храна и хранителни отпадъци и здравословния начин на живот на европейските граждани;
Създаване на мрежа от професионалисти, които работят с млади хора и променят техните реалности чрез насърчаване на гражданската активност и здравословния начин на живот.
По време на дейностите бяха използвани приоритетно методологии като дискусии, дейности за изграждане на екип, презентации, лекции и тн.

Всяка държава имаше право да изпрати до 4 участника с възраст между 18-30 години + един лидер за групата без ограничение за възрастта (4+1), като българската група бе придружена от Калинка Гударовска, член на УС на Асоциация за развитие на българския спорт, партньор на проекта от България.


Проект “Re|Thinking Food Waste: Strategies to Lessen Food Waste in Europe“ е финансиран по програма „Еразъм+” на Европейската комисия, ключова дейност 1 - „Младежка мобилност”- 2017-2-PT02-KA105-004499